Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
21 Temmuz 2017

İndirmek İçin Tıklayınız

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

İTİRAZ EDEN:……………..(TC Kimlik No:…)

Adres:

İTİRAZ KONUSU:Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 11.05.2016 tarih ve 900 sayılı meclis kararı ile onaylanan ve 07.07.2017 tarihinde askıya çıkan Çankaya İlçesi Anıtkabir Koruma Amaçlı imar plan değişikliği

AÇIKLAMALAR:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 11.05.2016 tarih ve 900 sayılı meclis kararı ile Anıtkabir Koruma Amaçlı imar plan değişikliği kabul edilmiştir. Anılan belediye meclis kararı ile onaylanan imar plan değişikliğinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmam nedeniyle bizzat etkilenmekteyim.

1. 2012 yılı onaylı 1/1000 ölçekli Anıtkabir Tarihi Sit Alanı koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; "C" ile gösterilen, şahıs mülkiyetinde ve halihazırda üzerinde 5 katlı konutların bulunduğu Anıtkabir Komutanlığı sınırları dışında kalan parseller için "Planda kamulaştırılacak alan olarak gösterilen taşınmazları kapsadığı; bu parselin kamulaştırma işlemleri tamamlandığında B Parseli ile tevhit edilecektir " plan notunun bulunduğu, itiraz konusu 11.05.2016 tarih ve 900 karar nolu Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi kararı ile onaylanan plan değişikliğinde "C parseli plânda kamulaştırılacak alan olarak gösterilen taşınmazları kapsamaktadır. Bu parselin kamulaştırma işlemleri tamamlandığında B parseli ile tevhid edilecektir." kısmının plan hükümlerinden çıkarıldığı, Koruma Amaçlı İmar Planında "C"  ile gösterilen, üzerinde 5 katlı konutların bulunduğu Anıtkabir Komutanlığı sınırları dışında kalan parseller "Konut Alanı" olarak gösterildiği tespit edilmiştir. 

İtiraza konu koruma amaçlı imar plan değişikliği kararından önceki planlarda özel mülkiyete ait alanların kamulaştırılarak  Anıtkabir alanı ile birleştirilmesi hükmü bulunmakta iken, itiraza konu plan değişikliği ile bu hüküm ortadan kaldırılmış ve kamulaştırma işlemi gerçekleştirilerek Anıtkabir alanına dahil edilmesi gereken bu alan koruma alanından çıkarılmıştır. Anıtkabir koruma alanının daraltılmasının hiçbir bilimsel teknik, nesnel gerekçesi bulunmamaktadır.

2. İtiraza konu meclis kararında, “Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanarak mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 07 Ekim 2008 ve 6062 sayılı Bakanlık oluruna istinaden 23 Ekim 2008 tarihinde resen onaylanan ve kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında "Askeri Alan" kullanım kararı getirilen ancak yürürlükteki planda "Park" alanı olarak işaretlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımındaki, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli alanın ise yeniden "Askeri Alan"a, ayrılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama Anıtkabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planlarının mevcut kullanım ve ihtiyaca yönelik olarak yeniden düzenlenmesi talep edildiği, bu doğrultuda….Koruma Amaçlı  İmar  Planının  güneyinde  yer  alan  "Park"  alanı  olarak  işaretlenen  Kara  Kuvvetleri Komutanlığı kullanımındaki, Millî Savunma Bakanlığına tahsisli alan "Askeri Alan" olarak değiştirildiği, ……Büyüklüğü yaklaşık 37.960 m² olan B parselinde ise Anıtkabir Muhafız Bölüğü 'nün ihtiyaç duyduğu kullanımların yapılmasını sağlamak amacıyla yeni yapılaşmaya olanak tanınmıştır. Mevcut durum imar durumudur. Bu alan için 0.3 emsal değeri ve çevredeki binalarla uyumlu yapılaşma sağlanması için 12.50 m maksimum yükseklik değeri verilmiştir” ifadeleri yer almaktadır.

3. İtiraza konu plan değişikliği ile Anıtkabir Muhafız Bölüğü’nün bulunduğu  37.960 metrekarelik alanda emsal 0.3  hmaks  12.50  yüksekliğinde yaklaşık 12 bin metrekarelik yapılaşma öngörülmüştür. Yine plan değişikliği öncesi park alanı olarak gösterilen alan askeri alan olarak  belirlenmek suretiyle alan yapılaşmayla karşı karşıya bırakılmıştır. Anıtkabir alanı kışla değildir, itiraza konu plan kararı ile getirilen yapılaşma kararından vazgeçilmelidir.

4. İtiraza konu plan değişikliği kararı ile Anıtkabir Koruma Alan Sınırı içerinde kalan ve tarihi sit alan sınırına yaklaşık 30 metre uzaklığında olan spor tesisi alanına ilişkin olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 9nolu plan notunda “spor tesisi olarak gösterilen kısımda yer altı düzenlemesi yapılabilir” hükmü yer almaktadır. Yer altı otoparkı gibi inşaat etkileşim alan sınırı son derece yüksek bir yapılaşma izni verilmemelidir. Yola yükleyeceği trafik yükü anıtkabir tarihi sit alanı için yoğunluk artışı getirecektir.

5. İtiraza konu meclis kararında "Koruma amaçlı imar planında "C ile gösterilen, üzerinde 5 katlı konutların bulunduğu" , " Koruma Amaçlı  İmar Planında "C"  ile gösterilen,  üzerinde  5   katlı  konutların bulunduğu Anıtkabir Komutanlığı sınırları dışında kalan parseller "Konut Alanı" olarak” ifadelerine yer verilmiş ancak 07.07.2017 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli planda konutlar 4 katlı gösterilmiştir. Ayrıca koruma amaçlı imar planı sınırı plan lejantında gösterilmemiştir. Planlama çizim ve tekniklerine aykırı plan değişikliği kararları geri alınmalıdır. Anıtkabir alanı, ülkenin kalbidir. Alan sadece anıt bloktan oluşmamaktadır, Anıtkabir alanı bir bütündür, alana ilişkin bütün müdahalelerin şeffaflıkla kamuoyuna açıklanması, anlatılması zorunludur.

6. İtiraza konu plan değişikliği plan kararları 2.maddede kapsam başlığı altında “ Bu plan hükümleri Anıtkabir tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan Açıklama Raporu, Plan Notları; Müdahale Biçim Paftası, Ankara K.V.T.V.K Bölge Kurulu kararı ile onaylanan envanter paftaları ve tescil listesi ayrılmaz bütündür” denilmektedir. Askıda bulunan ve itiraza konu olan planın 5.maddesinde Mimari ve Kentsel Tasarım projesi başlığında kısmi kararlar yer almaktadır. Anıtkabir için hazırlanmış olan Müdahale Paftası olarak tanımlanan çalışmanın ivedilikle tartışmaya açılması gerekmektedir. 2010-2012 yılı plan kararları içerisinde yer alan Müdahale Paftalarının tanımlanmasında 6.6. madde ile tariflenmekte olan, “Müdahale Biçimleri Paftasında 3B ile gösterilen "öneri yeni yapılacak yapılar” şematik olarak gösterilmiştir. Bu yapıların yer seçimi, taban alanları, yapı inşaat alanları ve saçak yükseklikleri bu plândan sonra yapılacak mimari ve kentsel tasarım Projesinde belirlenecektir."   maddesi yeniden ele alınarak yapılaşma ve yoğunluk ile ilgili halkın bilgisi olmadan yapılmış ve adına Müdahale Paftası olarak tanımlanmış çalışmalara itiraz etmekteyiz Her ne kadar daha önceki yıllarda yapılmış ve onaylanmış olsa da plandan sonra yapılacak olan Mimari ve Kentsel Tasarım Projeleri ile tarihi sit alanda “yapılacak yapıların yer seçimi, taban alanları, yapı inşaat alanları ve saçak yükseklikleri bu plândan sonra yapılacak projeler ile belirlenecektir” ifadesi tehlikeli ve endişe vericidir. Anıtkabir tarihi sit alanıdır ve alanda yapılacak her türlü proje sadece restitüsyon ve restorasyon niteliğinde olmalıdır.

Anıtkabir alanı için mimari ve kentsel tasarım tanımlı bir projelendirme hiyerarşisi tehdit unsuru olarak görülmeli ve ivedilikle bu kavramsal yaklaşım terk edilmelidir. Plan kararlarında yer almayacak ancak Müdahale Paftası ile karar üretilmesi plan yapma tekniğine aykırıdır.  Anıtkabir Tarihi Sit Alanında Mimari ve Kentsel Tasarım Projesi tanımı kaldırılarak Peyzaj Restitüsyon ve Restorasyon Projesi yaptırılacaktır kararı alınması Müdahale Biçimleri Paftasında 3B ile gösterilen "öneri yeni yapılacak yapılar şematik olarak gösterilmiştir” ifadesinin kaldırılarak yeni bir yapı önerisinin hiçbir şart ve koşulda kabul edilmemesini talep etmekteyiz.  

NETİCE VE TALEP: Yukarıdaki açıklamalarım çerçevesinde koruma amacına hizmet etmeyen, kamu yararına aykırı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince 11.05.2016 tarih ve 900 sayılı meclis kararı ile onaylanan ve 07.07.2017 tarihinde askıya çıkan Çankaya İlçesi Anıtkabir Koruma Amaçlı imar plan değişikliğine itiraz ettiğimi bildirir itirazımın kabulü ile plan değişikliği kararından vazgeçilmesini ve itiraz sonucunun tarafıma bildirilmesini talep ederim.

Saygılarımla

Okunma Sayisi : 41174
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları