Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
28 Eylül 2015

Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 268. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 8 Nisan 2012 gün ve 28259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" e göre bilirkişilik yapmak isteyenler şahsen başvuruda bulunabilecekleri gibi, kayıtlı oldukları Odalar aracılığıyla da başvuru yapabilmektedir.

2016 Yılında Hukuk yargılamalarında bilirkişilik yapmak isteyen, Yönetmeliğin 7. Maddesinde* sayılan kabul şartlarını sağlayan üyelerimizin, başvurularını Odamız tarafından hazırlanarak Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarına iletilecek listeyle yapmak için en geç 12 Ekim 2015 Pazartesi gününe kadar başvuru dilekçesini ve Yönetmeliğin 9. Maddesinde** sayılan dilekçe eklerini Şubemize göndermesi gerekmektedir.

Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Listeye Kabul Şartları

Madde 7* - Listeye kayıt olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a)      Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

b)       Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olmak, 

c)       Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

d)      Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

e)      Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

f)       Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya meslekî faaliyetini icra etmek,

g)      Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

h)      Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,

i)        Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.

Madde 9** - Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler

1-      Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;

a)      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,

b)      Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyanı,

c)       Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği,

d)      Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,

e)      Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

f)       Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge eklenir.

2        Komisyonun bir önceki yıla ait listesinde kayıtlı olanlardan sadece birinci fıkranın (b), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

3        Bilirkişi listesine girmek için müracaat edenlerin ve listede kalmaya devam edecek olanların arşiv kaydını da kapsayacak şekilde adli sicil kayıtları komisyon tarafından elektronik ortamda alınır.

4        Başvurular UYAP üzerinden de yapılabilir. Bu durumda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp güvenli elektronik imza ile imzalanır. Belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ayrıca gönderilir.

Okunma Sayisi : 12626
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 14.10.2021 - 16:51:57
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları