Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
28 Eylül 2015

Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 64. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 1 Haziran 2005 gün ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”e göre ceza yargılanmasında bilirkişilik yapmak isteyenler şahsen başvuruda bulunabilecekleri gibi, kayıtlı oldukları Odalar aracılığıyla da başvuru yapabilmektedir.

2016 Yılında Ceza yargılamalarında bilirkişilik yapmak isteyen, Yönetmeliğin 6. Maddesinde* sayılan kabul şartlarını sağlayan üyelerimizin, başvurularını Odamız tarafından hazırlanarak İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarına iletilecek listeyle yapmak için en geç 12 Ekim 2015 Pazartesi gününe kadar başvuru dilekçesini ve Yönetmeliğin 8. Maddesinde** sayılan dilekçe eklerini Şubemize göndermesi gerekmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Listeye Kabul Şartları

Madde 6* - Listeye kayıt olabilmek için:

1)      Gerçek kişilerin;

a)      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b)      Başvuru tarihinde yirmi beş yaşından küçük olmaması,

c)       Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,

d)      Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,

e)      Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

f)       Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyeti icra etmesi,

g)      Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

2)      Tüzel kişilerin;

a)      Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,

b)      Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.

Madde 8** - Başvuru dilekçesine;

a)      Nüfus cüzdanı örneği,

b)      Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,

c)       Adlî sicil kaydı,

d)      Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,

e)      Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

f)       İki adet vesikalık fotoğraf eklenir.

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.

Okunma Sayisi : 10468
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 21.09.2021 - 14:06:20
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları