Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

42. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI AKSLARI

Direnişin ve Umudun Başkenti İçin Eylem Planı’na Doğru

 (2012–2014) 

Bu metin, 42. Dönem Çalışma Programı aksları , Eylem Planının oluşturulmasına yönelik çalışmalara temel olması amacıyla 42. Genel Kurul ve seçimleri sürecinde hazırlanmış olan metin üzerinden hazırlanmıştır. Üye Danışma Kurulu ile tartışmaya açılacak olan metin ile eylem planı oluşturulması , Danışma Kurulu’nda tespit edilecek başlıklara yönelik olarak düzenlenecek atölye çalışmaları  ve eylem planı önerileriyle  son haline getirilmesi planlanmaktadır.

GENEL DEĞERLENDİRME

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 42. Dönemini kapsayan 2012–2014 yılları, ülke gündemi açısından kritik bir sürece denk düşmektedir. Anayasa’nın değiştirilmesi, yerel yönetim seçimleri ve olası erken genel seçimin ülke gündemini belirleyeceği bu süreçte;  ülke gündemine ve Ortadoğu’nun politik coğrafyasına ilişkin izlenen politikalara baktığımızda, gerilimli süreçlerin yaşanmasının kaçınılmaz olacağı görülmektedir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi böylesi bir ortamda: 

Özgürlüü bir Anayasanın,

katılımcı bir yerel yönetimin,

çağdaş bir yaşamın,

demokratik bir Türkiye’nin,

barış içerisinde yaşanan bir coğrafyanın

 mücadelesi içerisinde yer alacaktır.

Bu mücadelede TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, biriktirdiği deneyimler, lusal ve uluslararası ölçekte kurduğu dayanışma platformları ve sahip olduğu yaratıcı dinamizm ile, geçmişte olduğu gibi, hem Mimarlar Odası Genel Merkezi’nde, hem de TMMOB’de, üzerine düşen rolü üstlenecek, paylaşımları ile ülke çapında toplumsal muhalefetin aktif bir bileşeni olacaktır. 

42.Dönem Çalışma Tarzı ve Aksları 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 42. Dönemi’nin çalışma tarzı, azaltılmış bürokrasi ve çoğaltılmış politik- pratiklerle, hızlı hareket eden, çalışma alanını genişleten, kendi araştırma faaliyetini yürüten, kendi medyasını oluşturan, örgütlenmesini geliştiren ve genişleten, üyeleriyle ve toplumla bütünleşen, her türlü meşru mücadele alanında var olan güçlü bir örgütsel yapı hareketini zorunlu kılmaktadır. Aksi durumda kaybedeceğimiz, sadece mesleğimiz ve odamız olmayacaktır. 

Bu koşullarda TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 42. Dönemi, gündelik kaygıların hakim olacağı normal bir dönemden çok, mesleğimize, kentimize, hayatımıza yönelik yaptırımlara karşı, bir direniş süreci olarak görülmelidir. 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi; yaratıcı fikirler, yeni örgütlenme alanları, geliştirilen kurumsal ilişkiler, sağlanan kentsel kazanımlar ve bir dönemden diğerine aktarılan deneyimler ile örgütsel sürekliliğini sağlamıştır. Bu çalışma tarzı 42. Dönemde de ülkemize, mesleğimize ve yaşamımıza sahip çıkmak için sürdüreceğimiz mücadelenin sigortasıdır. 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu mücadelenin toplumsallaşması, gelişmesi, güçlenmesi ve yaygınlaşması amacıyla ve mimarlığın zengin birikimi, dönüştürücü ve yaratıcı gücüne dayanarak, 42. Dönemin çalışma akslarını, 

 • ÖRGÜTLENMENİN YENİ DENEYİMLERLE GELİŞTİRİLMESİ,
 • MİMARLIĞIN MEŞRUİYETİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
 • MİMARLIK HİZMET ALANLARININ TOPLUMSALLAŞTIRILARAK GENİŞLETİLMESİ  

olarak belirlemiştir. 

Kamusal, Kentsel Mücadele Pratiklerini Yaygınlaştıran Bir Şube 

Hükümetin, yeni kurulan bakanlıklar, yeni yasalar ve KHK’ler ile yapı üretim sürecini ve meslek alanımızı yeniden düzenlemeye çalıştığı, hızla çıkartılan çok sayıda yasa ve fiili uygulamalarla koruma kurullarını kaldırarak veya işlevsizleştirerek kültürel, doğal ve kentsel mirasın rant politikaları ile yok edilmesine olanak sağladığı bir süreçte, kent çalışmaları ve mikro kamusal kentsel mücadele pratikleri 42. Dönemin yine en önemli çalışma alanlarından biri olacaktır. Yargı sürecinde yapılan son değişiklikler sonucu Odaların açtığı davalarda görülmeye başlanan esastan red kararları, kentsel ve kamusal mücadelenin hukuk süreçlerine paralel olarak toplumsal eylem ağırlıklı sürmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin kent çalışmalarını yürütmekten sorumlu Kent İzleme Merkezi, 42. Dönemde 

 • Yasal düzenlemeleri ve her ölçekte planlama ve değişiklik kararlarını yerinde (TBMM ve Belediye Meclislerinde) izleyen,
 • Hukuksal mücadelesinin yanı sıra, kentsel toplumsal mücadelesini, mimarların mahalle ölçeğinde kentsel sorunlar etrafında bir araya gelebileceği ve çözüm önermeleri ile dayanışma ortamı oluşturabilecekleri semt temsilcilikleri aracılığıyla kentin tüm alanlarına yayan,
 • Üniversiteler, halk, kitle örgütleri, semt ve mahalle ölçeğinde inisiyatiflerle birlikte hareket eden,
 • Kentsel ayrışmanın ve sermaye birikiminin aracı olan, sınırlı kent toprağından aşırı rant sağlamaya yönelik kentsel dönüşüm projelerine karşı barınma hakkı mücadelelerini destekleyen,
 • Kentsel muhalefet ölçeğinde önemli bir medya aracı olan SOBE gazetesini, basılı halini devam ettirerek, ulusal ve uluslararası bir internet gazetesine dönüştüren,
 • Kentsel toplumsal hareketlerin güncel biçimlerini kullanan, örgütlülüğünü aktivist süreçlere kanalize eden, “Saltanata Son” Kampanyası gibi eylemlilikleri örgütleyen,
 • Ankara’da ve bağlı Temsilciliklerde kentsel belleğin ve büyük bir saldırı altında olan Cumhuriyet Dönemi yapı ve mekânlarının korunmasını sağlayan,
 • Kentsel yeniden biçimlenme ve altyapı yatırımlarında plansız, akıl ve bilim dışı (çılgın) proje ve uygulamaları önlemede yasal girişimlerde bulunan,
 • Ankara’nın başkent kimliğini zedeleyen, silikleştiren; cumhuriyet değerlerini yok eden ve kent mekânlarının yaşattığı tarihsel birikimi rantın kimliksizleştirici baskısına teslim eden ideolojik tehdit karşısında, Ankara’nın başkent kimliğini öne çıkartan fiziksel, kültürel, sosyal projeler oluşturarak “BAŞKA BİR ANKARA MÜMKÜN” sloganı ile kampanyalar örgütleyen,

, tüm bu süreçlere hızlıca müdahale edebilen bir yapılanma olarak geliştirecektir. 

Uluslararası Mimarlık ve Kent Mücadelesinin Bir Bileşeni Olan Bir Şube 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, böylesine zorlu bir dönemde, mimarlık ve kent mücadelesinin ülke sınırları içerisine hapsedilmesinin doğru olmadığı düşüncesinden hareketle, 42. Dönemi aynı zamanda Ankara ölçeğinde yürütülen kentsel çalışmaların uluslararası ayağının güçlendirileceği bir dönem olarak ele almaktadır.   

41. Dönemde; hazırlıkları önceki dönemlerde başlatılan Mimarlığın Sosyal Forumu düzenlenmiş ve dünyadaki aktivist mimarlık hareketlerinin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı önemli bir uluslararası ortam örgütlenmiştir. Bu buluşmanın da gösterdiği gibi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin sahip olduğu deneyim ve fikri yapı kendi sınırlarına sığmamaktadır. Hem kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü, hem de toplumsal muhalefetin önemli bir bileşeni olan Mimarlar Odası, dünyadaki mimarlık örgütleri içerisinde özgün bir örgütlenme modeli olarak öne çıkmaktadır. 

Mimarlar Odası’nın bu niteliğinden hareketle Ankara Şubesi, hem meslek kuruluşları ile hem de aktivist mimarlık hareketleri ile ilişkilenecek uluslararası bir köprü olma potansiyelini içerisinde barındırmaktadır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin geleneğinde mevcut olan bu potansiyeli 42.Dönemde evrensel boyuta taşıyacak ve uluslararası kent ve mimarlık odaklı aktivist ağlarının bir parçası olmaya devam edecektir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 42. Dönemi; 

 • Mimarlığın Sosyal Forumu’nun ikincisini düzenleyen,
 • Deneyimlerini Dünya Sosyal Forumu’na ve Avrupa Sosyal Forumu’na taşıyarak aktivist mimarlık hareketlerinin uluslararası dayanışma ağlarına katkı sağlayan,
 • Deneyimlerinin uluslararası ortamlarda paylaşımını besleyen yayın çalışmalarını sürdüren,
 • Ankara’ya yönelik konu ve sorunlar karşısında uluslarası muhalefet örgütleyen,

bir yaklaşımla mimarlık ve kent mücadelesini, uluslararası toplumsal muhalefet odaklarıyla buluşturarak dayanışma platformları oluşturacaktır.   

Mimarlık Eylemini Toplumsallaştıran Bir Şube 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, mimarlık hizmet alanlarının yasal düzenlemelerle giderek daraltıldığı, mimarlık üretiminin, çok-ölçekli mekân düzenlemelerinden soyutlanarak tek yapı ölçeğinde sınırlı çözümlere indirgendiği, mimarlığın toplumsal üretim sürecinden kopartılarak metalaştırıldığı bir dönemde, mimarlık eyleminin yaşam için vazgeçilmezliğinden hareketle 42. Dönemde,

 • TOKİ’nin, yapılı çevrenin üretimine dair tam teşekküllü hegemonik bir formülasyona ulaştığı ve yeni kurulan bakanlıkla birlikte artık siyasi bir form kazandığı; TOKİ’nin temsil ettiği mekân üretim mantığının en küçük derenin üzerine kurulacak HES projesinden toplu konut alanlarına, deprem riski gerekçesiyle yeni kurulacak kentlerden yeni bir boğaz geçişi inşa etmeye kadar her türlü mekânsal üretimini, mimarlığı yadsıyan, nicel bir çerçeveye hapsettiği koşullarda, toplumsal bir hak olarak mimarlığı savunan,
 • Mimarlığın tek yapı ölçeğine indirgenemeyecek zenginliğini ve yapı üretim sürecinin bütünselliğinden kopartılamayacağı görüşünü her alanda yaygınlaştıran,
 • Mesleki denetim uygulamasını; mimarlar için telif haklarının korunmasını ve hizmet kalitesinin artırılmasını, toplum için ise, güvenli, engelliler için ulaşılabilir, çocuk dostu ve enerji verimli yapılarda yaşama talebinin somutlaşmasını sağlayacak bir çerçevede yeniden düzenleyen,
 • Yapı üretim sürecine dair  yasal  düzenlemeleri  yerinde  izleyen  ve  çalışmalara müdahil olmak için ısrarcı olan, meslek alanlarının daraltılmasına karşı etik değerleri ve toplumsal yararı öne çıkartacak bir çalışma tarzıyla, hem meslektaşlar, hem de ilgili meslek odaları arasında dayanışmayı hâkim kılan,
 • Mimarların mesleki ve kişisel gelişimleri için Sürekli Mesleki Gelişim eğitimlerini teknolojik gelişmelere paralel ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde ele alan, eğitim programlarını ve kurslarını çeşitlendiren,
 • Toplumsal içerikli mesleki talepleri öne çıkartarak dezavantajlı kullanıcı grupları için (engelliler, çocuklar, yaşlılar, vb) mekânsal adaptasyon sağlayacak mimarlık hizmetlerini yaratan,
 • Depreme dayanıklı yapılar inşa etme anlayışını geçerli kılan ve tüm mimarlık hizmet ve eğitim alanlarının örgütlenmesini bu hedefle yeniden düzenleyen, afet sonrası teknik destek sağlayan,
 • Toplum-Oda–adli çevre ilişkisi içerisinde, bilirkişilik eğitim süreci sonrasında teknik ve bilimsel verilere dayanarak hazırlanan bilirkişi raporları ile yargı alanında adil kararların çıkmasına destek veren,
 • Hareketli katılımın ve kentsel alternatifler üretmenin ortamı olan ve mimarlık öğrencilerine yönelik düzenlenen Kent Düşleri Projefikir Yarışmaları’nı, mimarlara ve halka yönelik olarak da ayrı kategoriler halinde düzenleyerek geliştiren,

 

üretim süreçlerinde üyeleriyle birlikte katılımcı,

 yasal düzenleme süreçlerinde aktif, 

kurumlarla iletişim süreçlerinde ısrarcı, 

toplum yararına mimarlık üretiminde alternatifler üreten,

afet durumlarında mekânsal projeler üreten ve uygulayan,

kent yaşamında uygulanabilir çözümleri projelendirilen 

bir mimarlık anlayışıyla, mimarlık mesleğini güçlendirecektir. 

Mimarlık Meslek Alanını Zenginleştiren Bir Şube 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, mesleğin gelişimi için ulusal ve uluslararası deneyimlerin paylaşıldığı bir ortam olma potansiyelini artırarak sürdürecektir.  Bu kapsamda 42. Dönemde, 

 • Ülkeler arası mimarlık kültürü paylaşımı için, yurtdışında yaşayan meslektaşların deneyimlerinin ve yurtdışında süren mimarlık tartışmalarının gündemimize aktarılmasını amaçlayan “Sınır Ötesi Mimarlığa Tanıklık” başlığı altında söyleşi, panel, bienal, sergi, sempozyum, teknik inceleme gezisi ve benzeri etkinlikleri planlayan,
 • Ülke içerisindeki başarılı doğal ve kültürel koruma örnekleri ile yapı ve mekân düzenlemede iyi mimarlık uygulamalarını ödüllendiren, sahip çıkan ve mimarlık ortamıyla paylaşan,
 • Mimarlık üzerine eleştirel söylemler üreten, toplumcu, özgürlükçü, eşitlikçi ve adil bir proje üretim sürecini tanımlayan, 

çalışma pratikleri gerçekleştirilecek, Oda’nın, üyelerin mesleki ve teknik donanımlarını geliştirecekleri bir platform olma özelliği sürdürülecektir. 

Mesleği Geliştiren ve Etik Kodların İçselleşmesini Sağlayan Bir Şube

 

Serbest mimarlık büroları yapı üretim sürecinin yeniden düzenlenmesi aşamasında ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu süreçte sorunları aşmanın ve köklü çözümler üretmenin yolunun Oda ile iletişim içerisinde olmaktan ve örgütlü olmaktan geçtiği açıktır. İş alımlarında cemaatleşme ile karşı karşıya kalan mimarlık bürolarının Oda ile dayanışma içerisinde ortak tavır alması, çözümün tek anahtarıdır. Bu dayanışmanın en önemli aksı, etik kodlara uyulmasıdır. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu bakış açısıyla 42. Dönemde 

 • Mimarın topluma karşı görev ve sorumluluklarını tanımlayan Mimarlık Meslek Etiği Belgesi’ni oluşturacaktır.
 • Yüksek kırımlara olanak sağlayan ihaleleri açan kurumlara yönelik toplumsal kamuoyu oluşturacak ve hukuksal süreç başlatacaktır. (Kamu ihalelerinde yüksek kırımlarla ihale alınması hizmetin kalitesini düşürmekte, ortaya, Van depreminde olduğu gibi, ayakta kalmayan kamu yapıları stoğu çıkarmaktadır.)
 • Ankara ölçeğinde açılan ihalelere yönelik, hukuk bürosu içerisinde, İhale Takip Birimi kuracaktır.
 • Mimarlık ortamında, yarışmalarla elde edilen proje sürecinin değerliliği tartışma götürmez bir gerçektir. Bu kapsamda, kamu yapılarının yarışma yoluyla elde edilmesi, farklı düşünsel yaklaşımların proje üretim sürecinin zenginliğini oluşturması için kampanyalar düzenleyecek, yapılarını yarışma yoluyla elde eden kurumlara teşvik edici “Yarışma Dostu” ödülü verecektir.
 • Yarışmalara katılmış ve ödül almış üyelerin mimarlık ortamı ile deneyimlerini paylaşması için Yarışmalar Sözlü Tarih Çalışması” başlatılacak, Ankara Şubesi üyesi olan ve yarışmalarda ödül alan meslektaşlarımızın çalışmalarını mimarlık ortamıyla buluşturacaktır. 

Meslektaşı ile Dayanışma İçinde Olan Bir Şube  

Kamu kavramının dönüştüğü bir süreçte “kamu yararı” kavramının toplum yararı içeriği ile ön plana çıkartılması şarttır. Kamu’nun küçültülmesi ve giderek tasfiye edilmesiyle birlikte, kamu istihdam modellerinin yerlerini sözleşmeli, yarı zamanlı, taşeron işçiliği gibi esnek istihdam modellerine bıraktığı, deneyimli kadroların emekliliğe “sevk/teşvik” edildiği ve kamusal duyarlılığı olan kadroların kamudan uzaklaştırıldığı bir ortamda TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi  42. Dönemde

 • Kamuda çalışan mimarların örgütlülüğünü işyeri temsilcilikleri aracılığıyla geliştirecek ve kamudaki birikimi ve belleği mimarlık ortamıyla buluşturmaya devam edecektir. İşyeri temsilcilikleri tarafından yürütülen ve yayına dönüştürülen “Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık” projesi zenginleştirilerek sürdürülecektir.
 • Kamudan emekli olan mimarların, bilgi ve deneyimlerini Oda ortamında yeniden üretecekleri programlar gerçekleştirecektir.
 • Özel sektörde ücretli çalışan mimarlar için, çalışma yaşamını düzenleyecek tip sözleşme ve asgari ücret uygulaması getirilecek, bu alanda güvencesiz çalışan mimarlar tespit edilerek, daha iyi koşullarda mimarlık hizmeti üretmelerinin sağlanacağı çalışmalar yapılacaktır. Hukuk bürosu, ücretli çalışanlara yönelik danışmanlık işlevini devam ettirecektir. Bu kapsamda, 41. Dönemde başlatılan Ücretli Çalışan Mimarlar Anketi bu alanda yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda yol gösterici olacaktır. 

Örgütsel İlişkileri Güçlendirilmiş Bir Şube  

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, bağlı Temsilciliklerinin yayıldığı coğrafyasıyla birlikte büyük bir bölge şubesi olma özelliği ve örgütlenme potansiyeli oldukça önemlidir. Odada geliştirilen her eylem, etkinlik ve örgütlenme çabası, Temsilcilikler ile bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin çok yönlü bir  örgütlenme  süreci  ve deneyimi ile zenginleşen çalışmaları 42. Dönem çalışmalarının önemli belirleyeni olacaktır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 41. Dönem çalışmaları Temsilcilik coğrafyasında da yankı bulmuş ve Şubemize bağlı Temsilcilikler eylem programlı bir dönemin hazırlığını yapmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen birikimlerle TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 42. Dönemde de;

 • Mikro kamusal alan ölçeğinde kent inisiyatifinin dinamikleri olan semt/mahalle temsilciliklerinin örgütlenmesini geliştirecek, mahalle ölçeğinde diğer odaların üyeleri, muhtarlıklar ve yerel derneklerle birlikte kurumsallaştırarak, kent mücadelesinin yapı taşları olarak işlevlendirecektir.
 • Ankara Şubesi’ne bağlı Temsilciliklerle birlikte, her Temsilciliğin kendi eylem planı doğrultusunda belirli temalarla (kültürel miras, yapı denetim süreci, çocuk mimarlık, modern mimarlık v.b) gerçekleştireceği etkinlikler üretecek ve çalışmaların Ankara dışında da yaygınlaşmasını sağlayacaktır.
 • Zengin bir mimarlık birikimine sahip olan Temsilciliklerde, Bina Kimlikleri Projesi ve Söyleşilerini yaygınlaştırılacak ve Cumhuriyet Kentleri Belgesel Dizisi gerçekleştirilecektir.
 • Üniversitelerle iletişim içerisinde, mimarlık bölümlerinde öğrencilere verilecek proje alanlarının Ankara Şubesi Temsilcilik coğrafyasından seçilmesi durumunda, üniversitelere ve öğrencilere destek sağlanacaktır.
 • TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 42. Dönemi, üyelerin Oda ile kurdukları iletişimin güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. 42. Dönem çalışmalarında katılımcı bir modeli geliştirmek, üyelerin uzmanlıklarını ve üretme arzularını Oda’nın kurumsallığı içerisinde ifade edebilecekleri ortamları oluşturmak hayati önemdedir. Bu amaçla, üye danışma kurulları, atölyeler, temalı danışma kurulları, bölge toplantıları, alt bölge toplanıtıları, işyeri toplantıları, mahalle toplantıları gerçekleştirilecektir. Geleneksel danışma kurullarının yanı sıra, atölye çalışmaları ile genişletilmiş, diğer disiplinlerden uzmanların katılımlarıyla organize edilen danışma kurulları 42. Dönemin üretim ve katılım araçları kılınacaktır. Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen Nevşehir ve Çorum Danışma Kurulları, ortaya çıkarttıkları ürünlerle bu yöntemin başarısını kanıtlamıştır.
 •  Ankara ölçeğinde kentsel yayın organı olan “SOBE” gazetesi Temsilcilik coğrafyasını da içerisine alacak şekilde genişletilecek, gazete Temsilciliklerin de kentsel muhalefet aracı kılınacaktır. 

Mimarlık Araştırmaları İle Mesleğin Gelişimini Sağlayan Bir Şube  

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, hem mimarlık ölçeğinde, hem de kentsel ölçekte yürütülen tüm faaliyetlerde,  kendi alanına dair bilimsel bilginin üretilmesine ve geliştirilmesine ihtiyaç duymuş, bu ihtiyacını dönemsel olarak üniversite ve akademisyenlerin desteği ile karşılamıştır. Geçmiş dönemlerde Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde adımları atılan  Mimarlık Araştırmaları Merkezi’ nin kurulması ve mimarlık alanına dair araştırmaların bu Merkezden yürütülmesi bir zorunluluk halini almıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 42. Dönemde; 

 • 40. ve 41. Dönemde özgün çalışma aksları ile nüveleri atılan Mimarlık Araştırmaları Merkezi’ni (MİM-AR) profesyonel çalışma alanının konularına göre Şube bünyesinde yeniden örgütleyen,
 • Yapı sektöründen üye profiline, konut sorunundan kentsel mekânlara, mimarın eğitim sürecinden kullanıcının mimarlık hizmetinden faydalanmasına kadar değişik alanlarda raporlar hazırlayan,
 • Üniversiteler ve uzmanlarla işbirliği içerisinde, belirlenmiş alanlarda bilimsel çalışma raporlarını araştırma destekleriyle oluşturan,
 • Yüksek lisans ve doktora tezlerini Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ihtiyaç duyduğu bilimsel konularda hazırlayanlara araştırma desteği/bursu veren,
 • Yüksek lisans ve doktora tezlerinin sunulacağı tez seminerleri düzenleyerek, üretilen bilginin toplumsallaşmasını ve tezlerin Oda bünyesinde yayın haline gelmesini sağlayan,
 • Mimarların yaratıcı fikirlerini teşvik eden, yaşama dokunan küçük çözümlerin üretilmesine ve uygulanmasına olanak sağlayan yenilikçi projeleri destekleyen, patentini alan, yatırımcılara, kamu kurumlarına ve yapı sektöründeki firmalara kendi alanına dair çözüm transferleri yapan,
 • Kent ve çevre konularındaki güncel tartışmaları mimarlık ortamının gündemine taşıyan, bu konularda yapılmış araştırmaları ve uygulamaları teşvik eden ve ortamla paylaşan  

bir çalışma anlayışını hayata geçirecek, bu çalışmaları Mimarlık Araştırmaları Merkezi ile yürütecektir. Bu süreçte, 40. Dönemde yapılan sektör ve üye profili analizleri yayınları, 41. Dönemde gerçekleştirilen Kent Atlası çalışması ve deprem sonrası geçici afet barınağı tasarım ve uygulama çalışması ile elde edilen deneyimler, Araştırma Merkezi’nin  yapılanmasında yol  açıcı  birikimler  olarak değerlendirilecektir. 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin kurulduğu yıldan bu yana biriktirdiği deneyimleri toplumla paylaşmak için Arşiv Dokümantasyon Merkezi oluşturularak, söz konusu birikim gün ışığına çıkartılacak ve arşivlerin dijital ortamda sistematik olarak topluma açılması sağlanacaktır. 

Birikiminin Yaygınlaşmasını Sağlayan Basılı ve Görsel Yayınları Üreten Bir Şube 

Mimarlığın toplumla buluşması ve kendisine çizilen sınırları genişletebilmesi için Oda birikimlerinin görünür olması ve mimarlığı görünür kılmak önemlidir. Bu kapsamda Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 41. Dönemde görsel ve basılı yayınlarla önemli çalışmalar üretmiştir. Şubenin ürettiği süreli ve süresiz yayınlar yanında, “Büyük Yüzleşme: Ulucanlar Cezaevi” Belgeseli, Çocuk ve Mimarlık Tanıtım Belgeseli, çizgi filmler ve kısa filmler ile mimarlık kültürünün yaygınlaşmasında görünürlüğü öne çıkaran bir strateji izlenerek, mimarlık eylemini, çocuktan yetişkine toplumun her kesimine yayacak araçlar geliştirilmiş, görsel sanatlar ve medya alanında faaliyet yürüten sanatçılar, aydınlar ve yazarlarla önemli bir iletişim zinciri oluşturulmuştur. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde oluşan bu entelektüel birikim, yeni dönemde mimarlık eyleminin görünürlüğü açısından basılı ve görsel yayınların etkisinin en üst düzeyde olacağının ipuçlarını taşımaktadır. Bu kapsamda Şubemiz, basılı ve görsel alanda biriktirdiği üretim deneyimlerini 42. Dönemde daha da geliştirerek, 

 • Mimarlık kültürü açısından önemli ürünlerin belgesellerinin yaptırılmasını, sinemadan TV programlarına, edebiyattan müziğe, tiyatrodan plastik sanatlara kadar farklı kültür ve sanat alanlarının mimarlığı kaynak olarak kullanılmasını,
 • Bülten’in, Dosya’nın, mimarlar, araştırmacılar, yetişkinler ve çocuklar için hazırlanan süresiz yayınların, halka yönelik hazırlanan gazetelerin, mimarlık ortamı dışında da paylaşılmasını,
 • “İnternet gazeteciliği ve İnterenet televizyonu” ile bilimsel bilgininin ve mimarlık kültürünün ulusal ve uluslarası ortamlarla buluşturulmasını,

sağlayan çalışmalar gerçekleştirecek, mimarlığı toplumun en geniş kesimleri ile buluşturacak etkinlikler yapacaktır. 

Mimarlık Eğitimi Sürecinde Etkin Rol Oynayan Bir Şube 

Mimarlık eğitimi süreci,  öğrenmenin ötesinde,  deneyimleme, tasarlama, uygulama, toplumla buluşma ve kültürel etkileşim gibi boyutları olan, çok yönlü bir gelişme sürecidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, eğitim sürecinin aktörleri olan üniversiteler, öğretim üyeleri ve öğrencilerle, eğitimi destekleyen sergiler, sempozyumlar, araştırma faaliyetleri, atölye çalışmaları ve yaz okullarını 42. Dönemde de sürdürecektir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 42. Döneminde; 

 • Üniversitelerin mimarlık bölümleri ile protokoller yapılarak Oda bünyesinde düzenlenen yaz okullarının staj kapsamına alınması ve birlikte koordine edilmesi sağlanacaktır.
 • Öğrencilerin okullarındaki proje konularını destekleyici söyleşiler ve bilimsel toplantılar yapılacak, atölye ve stüdyo deneyimlerinin paylaşımına olanak sağlanacaktır.
 • Mimarlık öğrencilerine, mezuniyet sonrası mimarlık ve iş yaşamı konusunda, haklarını anlatan ve yasal düzenlemeleri içeren eğitimler verilecektir.
 • Mimarlık öğrencileri için düzenlenen “yaz ve güz okulları” Temsilciliklerin, yerel yönetimlerin ve halkın desteğiyle kamusal ve kalıcı eserlerin bırakıldığı üretim kamplarına dönüştürülecektir. 

Kentler İçin Toplumsal Bir Gelecek Umudu Yaratan Bir Şube  

Mimarlığı, ilk tasarımcı olan çocukla buluşturan, kolektif çalışmanın ve kurumsal sürekliliğinin örneği olarak geçtiğimiz 10 yıl boyunca mimarlık ve kent kültürünü çocuklarla birlikte yeniden üreten, kentler için bir toplumsal gelecek umudu yaratan Çocuk ve Mimarlık çalışmaları 42. Dönemde de geliştirilecek, yaşamın her alanına dokunarak, kendi görsel ve basılı medyasını üreterek devam ettirilecektir. 

Çocuk ve Mimarlık çalışmaları açısından geçmiş dönemlerde önemli bir birikim sağlanmıştır. Bu çalışmaların sürekliliği çerçevesinde 42. Dönemde de 

 • Çocuk ve Mimarlık çalışmaları, Ankara Valiliği ve UNICEF ile birlikte yürütülen “Çocuk Dostu Şehir Ankara” Projesi bağlamında, Ankara’nın çocuk dostu bir şehir olma sürecinin en önemli bileşeni olacaktır.
 • Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi’nin 10. yıl etkinlikleri kapsamında çizgi film, kısa film, senaryo, “Kentimi Okuyorum” kitap yarışmalarının düzenlenmesinin yanı sıra,  her  yıl  seçici  kurul  tarafından  belirlenmiş  kaybettiğimiz bir  üyemiz  adına “Çocuk Dostu Tasarımlar İyi    Uygulamalar Ödülü” verilecek, çocukların katılabileceği, fikir, resim ve fotoğraf yarışmaları devam ettirilecektir.
 • 1000mimar@1000 Okul projesi, atölye çalışmaları, yaz ve güz okulları Ankara ve bağlı Temsilciliklerde yaygınlaştırılacak, ilk uygulamaları “Cer Modern” ile yapılan atölye çalışmaları olmak üzere kalıcı mekânsal düzenlemelelerle, “Çocuk ve Mimarlık Okulu” oluşturulacaktır.
 • Kasım 2012’de Uluslararası Archild Kongresi’nin ikincisi Çocuk Dostu Şehir” temasıyla gerçekleştirilecek, UIA Çocuk ve Mimarlık çalışmalarındaki aktif katılım devam ettirilecektir.

Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının 42.  Dönemde en önemli hedefi Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde başlayan çalışmalar ışığında, müfredata girme sürecinin tamamlanmasıdır. 

Mimarlık Kültürünü Kendi Mekânında Var Eden Bir Şube  

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 41. Dönemde edindiği ve Mimarlar Odası’nın genişleyen çalışmalarına ortam sağlayacak yeni mekânın mimarlık ortamının hizmetine sunulması mimarlık kültürünün yeniden üretiminde önemli bir eşik olacaktır. Bu mekân 42. Dönemde Mimarlar Odası’nın ve Ankara Şubesi’nin örgütlenme, eğitim, sosyal ve kültürel paylaşım mekânlarını içerisinde barındıracaktır. 

Bu çerçevede, 42. Dönemde Mimarlar Odası Ankara Şubesi; 

 • Çağdaş kent yaşamının savunulduğu,  paylaşıldığı,  hayata geçirildiği,  başkent kimliğini öne çıkartan bir kültür merkezi,
 • Çocuklarla,  gençlerle,  yetişkinlerle,  mimarlık ve kent kültürünü buluşturan bir eğitim merkezi,
 • Bireyleri özgürleştiren, birbirleriyle iletişim kurmalarına olanak sağlayan bir buluşma mekânı,
 • Sanatçıların, aydınların, gazetecilerin, değişik disiplinlerdeki uzmanların birikimlerini aktardıkları entelektüel bir paylaşım ortamı,
 • Üyelerin aktif katılımlarının sağlandığı bir örgütlenme alanı,
 • Teknik bilgi ve birikimini toplumun hizmetine sunan,  kentsel bütünleşmenin aydınlanma merkezi,

 olarak sorumluluk üstlenecektir.  

GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ… 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 42.Dönemi, ülkenin önemli bir kırılma noktasından geçtiği bir süreçte, yaşam alanlarımızı zenginleştiren mesleğimize, kentlerimize, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkacak eylemselliğin ürünü olacaktır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi 42. Genel Kurulu ile “Biz Varız” diyerek iradesini göstermiş ve “DİRENİŞİN VE UMUDUN BAŞKENTİ ANKARA” sloganını yeni dönemin şiarı olarak ortaya koymuştur, 42. Dönem çalışmaları, bu şiara uygun biçimde Ankara’yı ülke çapında bir hareketliliğin odağı kılmayı hedefleyen, bu doğrultuda başta Mimarlar Odası örgütlülüğünün bileşenleri olmak üzere farklı toplumsal muhalefet odakları ile buluşacak bir eylemlilik sürecini hedeflemektedir.

 

Okunma Sayisi : 3458
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 08.07.2020 - 15:47:33
Şu an 75 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları