Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
KARADUVAR MAHALLESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI

Yarışmanın Adı ve Amacı
Yarışmanın Adı: 'Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması'

Yarışmanın Amacı: Tarihi ve kentsel gelişmeler ışığında Karaduvar mahallesinin, tarım ve balıkçılık yerleşimi karakterini sürdürülebilir yöntemlerle geliştirecek ve gastronomi turizmi odağı haline getirecek kentsel vizyonlar çerçevesinde; yarışma sınırları içerisinde yer alan sanayi tesisleri, tarım alanları, balıkçılık ve sahil kasabası niteliklerine sahip alanları koruyarak semtin mevcut kimliğini destekleyecek, bölgedeki turizme katkı sağlayacak, tüm sosyal katmanların kullanımını gözeten, nitelikli, uygulanabilir, ekonomik ve özgün kentsel yaklaşımlarla, doğaya saygılı, sürdürülebilir, yenilikçi ve işlevsel güzel sanat eserlerinin uygulanabilmesine ve bunlarla ilişkili nitelikli sosyal çevrelerin oluşmasına olanak sağlayan tasarım projelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Şekli ve Türü
Yarışmanın Şekli: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. Maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj
Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda serbest, ulusal ve tek kademeli kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Türü: Karaduvar Mahallesinin kimliğini belirleyen, doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanım açısından önem taşıyan kesimlerinde özel uygulama ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst ölçekte kimlik ve leke çalışması, orta ölçekte yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan kitle-açık alan düzenleme çalışması, alt ölçekte ise kitleler arası boşlukların çevresel tasarımını içeren kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

Yarışma Yeri ve Konusu

Yarışmanın Yeri: Mersin İli Akdeniz İlçesi Karaduvar Mahallesi sınırlar içinde kalan alanının tamamından oluşmaktadır. Yarışma alanı sınırları eklerde (halihazır dwg dosyasında) tanımlanmıştır.

Yarışmanın Konusu: Karaduvar Mahallesi sınırları içinde kalan sanayi tesisleri, tarım alanları ve balıkçılıkla uğraşan işletmelerin birbirine zarar verecek şekilde plansız gelişmesi sonucunda mekânsal ve kamusal kullanım açısından niteliksizleşen Karaduvar Mahallesinin ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda gelişimini sağlayacak kentsel tasarım önerilerinin elde edilmesidir.
Yarışmaya Katılma Koşulları
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekmektedir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

a)  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
b)  Ekip olarak katılımlarda idareye karşı ekibi temsilen bir ekip başı belirlemiş olmak,
c)  Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
d)  Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
e)  Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
f)  Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
g)  Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
h)  Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
i)  4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
j)  Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
k)  Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olması koşuluyla ekipler katılabilir. Gereksinim duyulması halinde diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilir. Ekipte, yarışmacı olmak koşulu ile mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı ekip temsilcisi olabilir.
l)  Yarışmaya katılmak isteyenlerin 50 Türk Lirası şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Yarışması” açıklaması ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıflar Bankası Mersin şubesi hesabına (IBAN: TR56 0001 5001 5800 7287 3534 36) yatırması; alınacak dekontu ve yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini doldurarak raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih projelerin son teslim tarihidir. Projelerin son teslim 14.06.2021 Pazartesi günü saat 17:00’dan önce yarışmaya kayıt yaptırmamış olan yarışmacıların projeleri, şartname bedeli ödenmiş olsa dahi teslim alınmaz.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlan Tarihi : 22.02.2021
 • Son Soru Sorma Tarihi : 19.03.2021
 • Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi : 30.03.2021
 • Projelerin Son Teslim Tarihi : 14.06.2021
 • Kargo ile Teslim Alım İçin Son Gün : 18.06.2021
 • Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi : 24.06.2021
 • Jüri Değerlendirme Bitiş Tarihi : 28.06.2021

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Jüri Danışman Üyeleri

 • Vahap SEÇER : Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Mine LİMAN : Mimar

Asıl Jüri Üyeleri

 • Lale ÖZGENEL : Mimar / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Berrin SİREL : Peyzaj Mimarı / Çukurova Üniversitesi
 • Tolga LEVENT : Şehir Plancısı / Mersin Üniversitesi
 • Nida NAYCI : Mimar / Mersin Üniversitesi
 • Kutlu SEZEN : Mimar / Etüt ve Projeler Daire Başkanı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Sabri KONAK : Mimar
 • Sema UĞURLU : Mimar
 • Bengü KESKİN : Peyzaj Mimarı

Raportörler

 • Havva ÇAKMAK : Mimar / M.B.B. Kentsel Tasarım Şube Müdürü
 • Şeyda KAYMAZ : Mimar / M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
 • Derya ÇAĞ : Mimar / M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

Raportör Yardımcıları

 • Aysel Selcan KÜÇÜKALIÇ ERTURHAN: Mimar / M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

Ödüller ve Ödeme Şekli
Üçü eşdeğer mansiyon olmak üzere toplamda altı adet ödül verilecektir.

 • 1. Ödül                         : 75.000 TL
 • 2. Ödül                         : 60.000 TL
 • 3. Ödül                         : 45.000 TL
 • Eşdeğer mansiyon 1     : 20.000 TL
 • Eşdeğer mansiyon 2     : 20.000 TL
 • Eşdeğer mansiyon 3     : 20.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül tutarları en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içerisinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisinin yazılı olarak bildirdiği banka hesabına yapılacaktır.

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.
Yer Görme
Yer görme zorunluluğu yoktur. Ancak jüri yer görme yapılmasını tavsiye etmektedir.
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş ve İletişim Bilgileri
Adı       : Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Adresi  : Çankaya Mah. İstiklal Cad. No: 65 Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası
(Kırmızı Lacivert İşhanı) B Blok Kat: 7, Akdeniz/MERSİN
Tel        : 0324 533 16 01
Faks     : 0324 233 11 57
Web     : https://www.mersin.bel.tr/
E-posta : karaduvaryarismasi@mersin.bel.tr

Detaylı bilgi, yarışma şartnamesi ve ekleri için idarenin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Okunma Sayisi : 190618
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 15.04.2021 - 13:18:31
Şu an 63 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları