Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
BURSA HANLAR BÖLGESİ ÇARŞIBAŞI KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI

Yarışmanın Adı

“Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektiren kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı

Yarışma alanının içinde bulunduğu Bursa Hanlar Bölgesi UNESCO Dünya Miras Alanı’nın sahip olduğu değerlere ve Yönetim Planı’nda “Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olarak, kuruluş izlerini taşıyan Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü’nün somut ve somut olmayan tüm değerlerini korumak, yaşatmak ve dünyaya miras bırakmak” olarak belirtilen vizyona uygun olarak alanın tasarım potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlendirme ile Mimarlık, Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün ve nitelikli öneriler geliştiren, uygulanabilir projeler elde edilerek yaşatılması planlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın yeri; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi sınırları içinde kalan, Hanlar Bölgesi’nin güney-batı ucunda yer alan ‘Çarşıbaşı’ olarak anılan bölge ve yakın çevresidir. Yarışmanın konusu, Bursa’nın tarihi kent merkezinde yer alan Hanlar Bölgesi’nde Çarşıbaşı diye tariflenen bölgenin ve çevresinin yeniden planlanması ve tasarlanmasıdır. Çarşıbaşı bölgesi tasarım probleminin, alanın tüm tarihi, mekânsal, sosyal, kültürel, ekonomik katmanları ve çevresel ilişkileri ile ele alınması beklenmektedir. Bu çerçevede yarışma alanını üç ölçekte tarif etmek mümkündür:

 

A-Hanlar Bölgesi
B-Yarışma Alanı
C-Odak Alan (Çarşıbaşı Bölgesi)

Yarışmanın Türü ve Şekli 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektiren bir yarışmadır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a) Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurmak.

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

h) 4734 ve 4735 sayılı kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak.

 

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedeli “Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Şartname Ücreti” açıklaması ile idareye ait banka hesabına ve / veya Bursa Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Veznelerine yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile Raportörlük adresine elden ve / veya e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan yarisma.bursa.bel.tr adresinden de ulaşılabilir.

Yarışma Takvimi

Yarışma İlan Tarihi : 15.09.2020
Alan Tanıtım Toplantısı : 10.10.2020
Soru Sormak İçin Son Tarih : 16.10.2020
Yer Görme için Son Tarih : 25.12.2020
Cevapların İlanı : 19.10.2020
Projelerin elden teslim için son gün : 15.01.2021
Projelerin kargo ile idareye teslim günü : 29.12.2020
Jüri değerlendirme süreci : 07.01.2021
Sonuçların ilanı : 15.01.2021
Kolokyum, sergi ve ödüllerin verilmesi : 23.01.2021

Jüri Üyeleri ve Raportörler 

Danışman Jüri Üyeleri
Ulaş AKHAN, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Hakan BEBEK, Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı
Feridun TARIM, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
Cem Kürşat HASANOĞLU, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı
Ali ALTINOĞLU, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kültürel Miras Şb. Md.
Gülten KAPICIOĞLU, Mimar, Danışman
Safiyüddin ERHAN, Danışman

Asli Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU, Y. Mimar (Jüri Başkanı)
Mithat KIRAYOĞLU, Mimar
Ahmet YILMAZ, Y. Mimar
Bünyamin DERMAN, Y. Mimar
Ömer Selçuk BAZ, Mimar
Sunay ERDEM, Peyzaj Mimarı / Y. Kentsel Tasarımcı
Alp KAYA, Şehir ve Bölge Plancı

Yedek Jüri Üyeleri
Doç. Dr. Sibel POLAT, Y. Mimar / Şehir Plancı
Doç. Dr. Aysun ÇELİK ÇANGA, Y. Peyzaj Mimarı
Doç. Dr. H. Serdar KAYA, Y. Şehir Plancı / Mimar
Ayhan ABANOZCU, Mimar

Raportörler
Faruk ÖZGÖKÇE, Mimar
Merve KORKMAZ, Sanat Tarihçisi

Raportör Yardımcıları
Mehmet Zeki PESTİL, Y. Mimar
Neşe YÜCESOY, Peyzaj Y. Mimarı
Fatih TİRYAKİ, Y. Mimar
Bora AKIN, Mimar
Mustafa Uğur EKMEKÇİ, Y. Arkeolog

Yarışma Ödülleri: 

 

1. Ödül 150.000 TL
2. Ödül 100.000 TL
3. Ödül 80.000 TL
1. Mansiyon 60.000 TL
2. Mansiyon 60.000 TL
3. Mansiyon 60.000 TL
4. Mansiyon 60.000 TL
5. Mansiyon 60.000 TL


*Ayrıca satın almalar için 70.000 TL ayrılmıştır.

 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Yer Görme

 

Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. Yer Görme Belgesinin Şartnamede belirtilen adreste mesai saatleri içinde onaylatarak üzerinde Kimlik Zarfı’nın içine konularak yarışma raportörlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Yer görme için son tarih 25.12.2020’dir. Yer görme karşısında yarışmacılara herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

 

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler: 

İdarenin adı: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yarışmayı Açan Kurum: Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Adresi: Zafer Mh. Ankara Yolu Cd. C Blok No:1 PK:16080 Osmangazi / BURSA

Telefon: 444 16 00
Web Adresi: www.bursa.bel.tr

 

Yarışmanın web sayfası: yarismalar.bursa.bel.tr

Yarışma e-posta: carsibasi@bursa.bel.tr
Banka Bilgisi: Halk Bankası Uludağ Ticari Şube

Hesap Adı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

IBAN: TR98 0001 2009 6280 0045 0000 02

Okunma Sayisi : 185251
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 14.01.2021 - 14:29:31
Şu an 48 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları