Ana SayfaKayıtFotoğraflarBelgelerYarışma PaftalarıJüri RaporuŞartnameSSSİletişim

 

 Copyright (c) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Şartname

 

“KENT DÜŞLERİ 11”

 

“NUMUNE HASTANESİ VE ÇEVRESİ DEĞERLENDİRME PROJESİ”

ULUSAL FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

İÇİNDEKİLER          

                          I. GENEL BİLGİLER

                        II. KENT DÜŞLERİ YARIŞMALARININ KONUSU VE AMACI

                       III. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ

                      IV. YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ

                        V. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

                      VI. YARIŞMAYA KAYIT İŞLEMLERİ

                     VII. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

                    VIII. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

                      IX. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

                        X. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

                      XI. YARIŞMA TAKVİMİ

                     XII. NUMUNE BULUŞMASI

                    XIII. SORU VE CEVAPLAR

                   XIV. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

                    XV. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

                   XVI. GİZLİLİK

                  XVII. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA

                XVIII. ÖDÜL TUTARLARI VE ÖDEME BİÇİMİ

                   XIX. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ VE DUYURULMASI

                    XX. DEĞERLENDİRME KONFERANSI, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ

                   XXI. TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

YARIŞMAYA İLİŞKİN

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ve ANKARA TABİP ODASI AÇIKLAMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara kentinde tarihsel sosyal ve mimari değeri olan, yapıların ve alanların kamusal işlevlerle yeniden kente kazandırılması amacıyla “Kent Düşleri” adı altında mimari fikir yarışmaları düzenlemektedir. Bugüne kadar Ankara Barosu ile birlikte Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, İnşaat Mühendisleri Odası ile Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Zonguldak Merkez Lavuar Alanı, Kızılay Meydanı ve Çevresi, EGO Hangarları, Mamak’ta Sosyal Konut ve Mamak Cezaevi, Saraçoğlu Mahallesi, uluslararası katılımla Atatürk Orman Çiftliği Alanları ve Ankara Tabip Odası ile birlikte Maltepe Havagazı Fabrikası’na yönelik fikir projesi yarışmaları açılmış, kentsel ölçekte gündem oluşturularak, bu yapıların bir bölümünün kamusal kullanımlarla yeniden işlevlendirilmesine olanak sağlanmıştır.

Kent Düşleri Proje Fikir yarışmalarından on birincisinin teması, Ankara kent merkezinde hastaneler bölgesinde yer alan konumuyla, Cumhuriyet ve kent tarihinde önemli rol oynayan, Bilkent Şehir Hastanesi’nin yapılmasıyla birlikte kent merkezinden taşınan birçok devlet hastanesinden biri olan, Numune Hastanesi yerleşkesinin korunarak yaşatılması olarak belirlenmiştir.

Merkez Mülkiye Hastanesi olarak da bilinen ve Ankara’nın en eski sağlık kuruluşu olan Numune Hastanesi, ilk olarak 1881 yılında Cebeci Namazgah Tepesi’nde Gureba Hastanesi olarak hizmete girmiş, Kurtuluş Savaşı sırasında cephede yaralanan birçok asker burada tedavi edilmiştir. Cumhuriyetin kuruluş döneminde, kalkınma politikası gereğince sağlıklı toplum yaratma ideali doğrultusunda, devlet öncülüğünde birçok ilde numune hastanesi kurulmuştur. 1924 yılında çıkarılan bir yasa ile Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Sivas Numune Hastaneleri, 1936’da Haydarpaşa Numune Hastanesi, daha sonraki yıllarda da Trabzon ve Adana Numune Hastaneleri açılmıştır.

İlk açıldığında, sonradan yıkılan üç ayrı yapıda çalışmaya başlayan hastaneye, artan gereksinimleri karşılayabilmek için, 1927 yılında 50 yataklı Refik Bey (Saydam) Pavyonu, 6 yıl sonra ise 300 yatak kapasiteli, planları Almanya’nın Mannheim kentindeki Taeresien Krankenhaus’tan olduğu gibi alınan İsmet Paşa Binası yapılmıştır. 1928-1933 yılları arasında inşa edilen ana binanın mimarı, 1927 yılında Ankara İmar Müdürlüğü’nde baş danışman olarak çalışan Viyana kökenli Robert Oerley’dir. Ankara’daki ilk yabancı mimarlardan olan Oerlay’in, Kızılay Genel Müdürlüğü, Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü, Ulus Hali ve Şehir Çarşısı gibi önemli eserleri bulunmaktadır.

1935 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca Numune Hastanesi'nde çalışmak üzere Alman profesörler atanmış, bu gelişme hastanenin bilimsel gelişimine ve ülkemizin tıp alanında ilerlemesine büyük katkıda bulunmuştur. 1945 yılında açılan Ankara Tıp Fakültesi’nin kuruluş yıllarındaki çalışmalarında konularında uzman bazı hekimler öğretim üyesi olarak görevlendirilmiş, hastanenin bazı klinikleri Tıp Fakültesi'ne devredilmiştir. Tek bir taş binadan bugünkü bina kompleksi haline gelen hastanenin gelişmesi 1990'lı yıllarda ivme kazanarak Türkiye genelinde örnek olmuştur.

Cumhuriyet döneminin simgesel sağlık yapılarından olan Numune Hastanesi, günümüze kadar yetiştirdiği çok sayıda nitelikli uzmanla Türk Tıp tarihinde önemli bir yeri bulunmaktadır. İnşa edildiği zamandan günümüze kadar özgün işlevini sürdüren hastane, gereksinimleri hala karşılıyor oluşuyla ekonomik, toplum yaşamına, halk sağlığına ve tıp camiasına katkıları göz önünde bulundurulduğunda işlevsel değerini korumaktadır. Sadece Ankara’da yaşayanlar için değil, demiryolunun hemen yanında yer alan konumuyla Anadolu’nun çeşitli illerinden gelen hastalar içinde bir hafıza mekânı olmasının yanı sıra taşıdığı anı değeri ve tarihsel değeri nedeniyle de korunması, gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Bugün geldiğimiz noktada hastanenin boşaltılarak Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınmış olması yapıyı yıkım tehdidi altında bırakmaktadır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, 14.06.2019 tarihinde Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara 2 Nolu Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne yapılan başvuru ile Bilkent Şehir Hastanesi’nin yapılması üzerine boşaltılması planlanan aralarında Ankara Numune Hastanesi’nin de bulunduğu, birçok devlet hastanesinin (Dr.Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Poliklinik Binası, Ulus Devlet Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Morfoloji Binası) tescilli olup olmadıkları, bu hususta Kurulca alınan karar bulunup bulunmadığını sorulmuş, Ankara 2 Nolu Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 19.06.2019 tarihli yazısında “Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nin 21.05.2019 tarih ve 3754 sayılı kararı ile 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine gerek olmadığına” karar verildiği ifade edilmiştir. Bunun üzerine, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Koruma Bölge Kurulu’nun söz konusu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmıştır.

Kent Düşleri Proje Fikir Yarışmaları’nın on birincisi olan “Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Ulusal Fikir Yarışması”, mimarlık öğrencilerinin ve Cumhuriyetin başkenti Ankara’da Cumhuriyetin temsil ve simge yapılarına ilişkin fikir projesi üretmek isteyenlerin kentte bulunan nitelikli ve işlevsel bir alanın kentlilerin gündelik hayatlarının özgürleştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkı sağlayacak biçimde korunması, korunarak yaşatılması, kamusal kullanım ile yeniden değerlendirmesi ve “bellek mekanı” ile birlikte “bilinç mekanı” yönünde tasarımlar ve fikirler geliştirmelerini, üretilen önerilerin ve hayallerin paylaşılmasını ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılmasını hedeflemektedir. Öte yandan, yaratılacak düşünce zenginliğinden yola çıkarak kamuoyu oluşturmak ve sosyal mimarlık tartışmalarına katkı sağlamak da yarışmanın başlıca amaçları arasındadır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası kentlerimizin plansız önermeler sonucu yaşamakta olduğu kimliksizlik, bellek yoksunluğu ve kültürel yoksullaşma karşısında, sorunlara başka bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve çözümlerini kentin aktörleri ile birlikte bulmayı önemsemektedir.

Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, kamu idarecilerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek çözüm önerilerini kolektif bir süreç içerisinde tartışacağı, yaşadığımız kentsel hayatın ve mekânlarının sorgulanacağı bir platform olmayı da hedeflemektedir.

Yarışma, ulusal ve tek kademeli olmak üzere üniversitelerin mimarlık bölümü öğrencilerinin katılımına açık olmak üzere gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılan her proje ve fikir kent açısından önemlidir. Bu nedenle, yarışma kurgusu içinde, her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak ortamlar yer alacaktır.

Ekli şartnamede yarışmanın hedefleri, yarışmaya katılım koşulları, yarışmacılardan beklenenler ve istenenler, yarışmanın ne şekilde gerçekleştirileceği ve sonuçlandırılacağı, yarışma takvimi ile birlikte ayrıntılı bir şekilde verilmektedir.

Gerçekleşebilir kent düşleri kurmak, bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak onları ortak bir heyecanla uygulanabilir kılmak imkânsız değildir.

Tüm mimarları ve mimarlık öğrencilerini bu heyecana, ideallerini toplumla paylaşmaya, tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri bu duyarlılığın yaygınlaşması için ortak hareket etmeye davet ediyoruz.

 

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ – ANKARA TABİP ODASI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

I. GENEL BİLGİLER

Zamanında Türkiye’nin en büyük hastanesi olan yapının uzun kütlesi, doğu-batı yönünde yüksekçe bir arazi üzerine yerleştirilmiştir. Bodrum üzerinde üç kat ve bir çatı katından oluşan bloğun güneye doğru uzanan ve ana bloğa yuvarlatılarak birleşen iki uç kütlesi vardır. Girişin ve köşe merdivenlerinin sekizgen biçimleri, pencere oranları, ışıklıklarıyla çatı biçimlenmesi, sağlam görünümü, girişin demir korkulukları ve kapı tokmaklarına varıncaya dek birçok ayrıntısıyla yapı, aynı yıllar yine Almanların tasarladıkları Merkez Hıfzıssıha Enstitüsü binalarına benzerlikler göstermektedir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, Kültür Varlıklar Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara 2 nolu Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 21.05.2019 tarihli “2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine gerek olmadığına” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmıştır.

Cumhuriyet’in Başkenti Ankara’nın kentsel planlamasında ve gelişiminde büyük rol oynayan hastanenin korunması ve Sıhhiye Meydanı'nı ve çevresindeki hastaneleri de içerisine alan, Cumhuriyet’in sağlık politikalarının mekansallığının ifadesi olan alanın “Sağlık Sit Alanı” olarak korunarak yaşatılması ve toplumsallaştırılması gerektiği düşüncesiyle TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası Kent Düşleri Yarışmaları’nın 11.sinin konusunu Numune Hastanesi ve çevresi  olarak belirlemiştir.

 

II. KENT DÜŞLERİ YARIŞMALARININ KONUSU VE AMACI

Kent Düşleri Yarışmaları ile;

 • Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,
 • Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,
 • Kentin tüm aktörlerinin Ankara’ya yönelik proje süreçlerine katılımlarının sağlanması,
 • Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması,
 • Ankara’nın Başkent Kimliği'nin öne çıkartılması,
 • Cumhuriyet değerlerinin simge kenti ve temsil yapıları hakkında farkındalık oluşturulması,
 • Mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı tüm potansiyellerin ortaya çıkartılması,
 • Mekânın bellek mekânı olarak kent sağlığı ve halk sağlığı açısından öneminin vurgulanması
 • Cumhuriyet’in halkçı sağlık poltikaları ile bugünün ticarileştirilmiş sağlık politikalarının mekan üzerinden tartışılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi Yarışması’na konu alan iki alternatif şeklinde katılımcılara sunulmuştur. Yine taşınan devlet hastanelerinden biri olan Yüksek İhtisas Hastanesi, Refik Saydam Hıfzısıhha ve Numune Hastanesi Yerleşkesi’nin içinde bulunduğu ilk alan, esas proje alanı olarak belirlenmiştir. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ile Onkoloji Hastanesi ve Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastaneleri’ne kadar uzanan ikinci alan ise isteğe bağlı olarak katılımcılardan Sağlık Sit Alanı olarak önerilmesi beklenen alanlardır.

 

III. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ

Kent Düşleri Proje Fikir Yarışmaları kapsamında “Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi” Ulusal Fikir Yarışması TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenmektedir.

 

IV. YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ

Numune Hastanesi’nin  ve çevresinin korunarak yeniden işlevlendirilmesi amacıyla fikir projelerinin elde edilmesi “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” esas alınarak, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

V. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

V.I. Katılım Esasları

1) Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de mimarlık öğrenimi gören tüm lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya bir ekip halinde girilmesi durumunda ekip içinde en az bir kişinin mimarlık bölümü öğrencisi olması, en az bir kişininde tıp fakültesi öğrencisi olması ve ekip başının mimarlık öğrencisi olması şarttır. (Yarışmaya katılım için yarışmanın ilan edildiği Eylül 2019 tarihinde üniversitelerin mimarlık, tıp fakültesi ve diğer bölümlerinde öğrenci olmak esastır.)

2) Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyesi olmaları, yarışmaya farklı disiplinlere bağlı katılımcılardan oluşan bir ekip olarak katılım durumunda diğer katılımcıların da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına kayıtlı öğrenci üye olmaları, ekip içerisinde yer alacak tıp fakültesi öürencilerininde Ankara Tabip Odası’ndan yazı almış olmaları gerekmektedir.

3) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin VI. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları,

4) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin IX. Maddesinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.

5) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;

a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,

b)Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

c) Meslekten men cezası bulunanlar,

d) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,

e) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,

f) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

6) Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

7) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

 

VI. YARIŞMAYA KAYIT İŞLEMLERİ

Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

 • Yarışmaya kayıt işlemleri http://numune.mimarlarodasiankara.org bağlantısı üzerinden yapılacaktır.
 • Kayıt başvurularında aşağıdaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir:

Kayıt yaptıran yarışmacı adayının adı, soyadı, TC kimlik numarası, mesleği, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi; Yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip başının adı, soyadı, TC kimlik numarası, mesleği, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi. (Ekip olarak katılanların ayrı ayrı kayıt yaptırmış olması şartı aranmayacaktır.)

 • 19 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Numune Hastanesi ve Çevresi Düşler Buluşması’na katılım için kayıt yaptırması ve yer görme ile birlikte gerçekleştirilecek etkinliklere katılarak, etkinlik katılım belgesi alması zorunludur.

VII. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar “Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi” Ulusal Fikir Yarışması şartnamesini ve eklerini http://numune.mimarlarodasiankara.org üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirler.

VIII. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Danışman Jüri Üyeleri yarışmayı destekleyen kuruluşlar tarafından önerilecek isimlerden oluşacaktır.

1-Ruşen Keleş, Prof.Dr., Ankara Üniveristesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

2-Yavuz Önen, Mimar, TMMOB Eski Başkanı

3-Sevgi Lökçe, Mimar, Prof.Dr. Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

4-Sabri Dokuzoğuz, Dr.Ankara Tabip Odası

5-Elvan Altan, Prof.Dr.,  Mimar, Docomomo Türkiye Temsilcisi

6-Ali Hakkan, Mimar, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi

7-Erhan Öncü, Mimar, Ulaşım Plancısı

8-Coşkun Torun, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, CHP Grupbaşkan Vekili

9- H.Ayşen Bayazıt, Mimar

10-Songül Üzgün, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

11-Müfit Bayram, Şehir Plancısı

12-Aytun Çıray, Doktor, İyi Parti İzmir Milletvekili

13-Murat Emir, Doktor, CHP Ankara Milletvekili

 

ASIL JÜRİ ÜYELERİ

1-Güliz Bilgin Altınöz, Doç.Dr. ODTÜ, Mimarlık Fakültesi

2-Gül Bakır, Dr. Ankara Tabip Odası

3-Bülent Batuman, Doç.Dr. Bilkent Üniversitesi, Kentsel Tasarım Bölüm Başkanı

4-Esin Boyacıoğlu, Prof.Dr. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

5-Vedat Bulut, Prof.Dr. Ankara Tabip Odası Başkanı

6-Tezcan Karakuş Candan, Mimar, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı

7-Önder Kaya, TSMD Başkanı  

8-Gülgün İncirci Kıran, Dr. Ankara Tabip Odası

9-Ömer Kıral, Yüksek Şehir Plancısı

10-Başak Özer, Dr. Peyzaj Mimarı

11-Güven Arif Sargın, Prof.Dr. ODTÜ, Mimarlık Fakültesi

12-Çiğdem Toker, Gazeteci

13-Filiz Yenişehirlioğlu, Sanat Tarihçisi, Vekam  

 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

1- Ece Yoltay, Mimar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi

2-Onur Yalman, Mimar, ODTÜ

3-Elif Zilan, Mimar, Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü, Öğretim Görevlisi

4- Seçil Özcan, Mimar, Başkent Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi

5- Barış Kalyoncuoğlu, Peyzaj Mimarı

6- Özgür Bayramoğlu, Mimar, ODTÜ

7-Arif Müezzinoğlu, Doktor, Ankara Tabip Odası

(Jüri ilk değerlendirmesini danışman, asil ve yedek jürü üyeleri ile toplanarak değerlendirme konferansına çağrılacak adayları belirler. Değerlendirme Konfernasından sonra asil jüri üyelerinden en az 9 üyenin katılımı ile tamamlanır. Herhangi bir nedenle üye sayısının dokuzun altına düşmesi durumunda sırayla yedek jüri üyelerinden çağrılarak jüri çalışmaları tamamlanır. )

RAPORTÖRLER

Yasemin Malkoç, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Simgecan Çetinkaya, Mimar, Atılım Üniveristesi

Zeynep Diken, Mimar, Başkent Üniversitesi

Gül Zehra Arslan, Mimarlık Öğrencisi, Atılım Üniveristesi

 

IX. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

1) Sunum: 

 • Projelerin pafta boyutu dikey olarak kullanılmak koşuluyla en az bir adet 80cmx200 cm’dir. Paftalar fotoğraf kâğıdı üzeri folyo kaplama poster formatında olacaktır. 80x200 cm dik olarak hazırlanacak posterlerin iki adet A3 ebadındaki kâğıda renkli baskısı da istenmektedir.
 • Yarışmacılar, posterle birlikte fikirlerini anlatan en az 400 en fazla 1000 kelimelik yazılı raporu da, hem basılı hem de elektronik kopya olarak teslim edeceklerdir.
 • Sunuş biçimi yukarıdaki formata uygun olmak kaydıyla serbesttir ve ele alınan konuya göre yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Sunuşların ölçeği serbesttir ve ele alınan konuya göre, yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Posterlerde fikirlerin yeterince yazılı açıklamayla desteklenmesi beklenmektedir.
 • Teslim edilen posterler ile birlikte, önerilerin yayına dönüştürülmesi durumunda kullanılmak üzere dijital formatta iki adet CD-ROM teslim edilecektir. Birinci CD-ROM’da posterler 80x200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve tiff dosya biçiminde olmalıdır. İkinci CD-ROM’da ise posterler yine 80x200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve katmanları birleştirilmemiş haliyle (layerli olarak) bulunmalıdır. Posterde kullanılan yazılı belgeler ise Word dosyası formatında CD-ROM içinde yer almalıdır.
 • Her paftada 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak bir RUMUZ yer alacaktır ve aynı rumuz teslim edilen bütün belgelerin (her paftanın, CD-ROM’un, kimlik zarfının, ambalajın) sağ üst köşesine yazılacaktır.

 

2) Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde şablon ya da bilgisayar ile yazılmış “Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine:

a) Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının tam ve açık kimlikleri, mezun oldukları / devam ettikleri okul ve diploma / öğrenci numaraları, üyesi oldukları oda sicil numaraları, yazışma adresleri, telefon ve faks numaraları ve e-posta adreslerinin yer aldığı A4 boyutunda iki kopya kimlik bilgisi kağıdı,

b) Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının Mimarlar Odası’ndan ve/veya üyesi oldukları TMMOB’ye bağlı meslek odasından alacakları o yıla ait üyelik durumunu bildirir belgeyi koyacaklardır.

Yarışmaya katılan proje sahipleri yarışmada ödül ve mansiyon kazanamadıkları durumda kimliklerinin açıklanarak sergilenmesini kabul etmiş sayılacaklardır.

 

X. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

Yarışma Şartnamesi

Bina Kimlikleri Projesi kapsamında yer alan Numune Hastanesi’ne ilişkin genel bilgiler

1/5000 ölçekli Sıhhiye ve Hastaneler Bölgesi haritası

Fotoğraflar

Yerleşim ve yapılara ilişkin krokiler

Önerilen Kaynaklar:

Altay, S.,“Atatürk Dönemi Sağlık Politikalarının Halka Yansımasında Öncü Kurumlar: Numune Hastaneleri (1924 – 1938)”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2015.

Aslanoğlu, İ., Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, Yaylacılık Matbaası, İstanbul, Eylül 2010.

 

XI. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı ..................................................... 2 Eylül 2019

Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması (en son tarih) .. 20 Eylül 2019

Sorulan Soruların Tümünün Cevaplarının İlanı............. 25 Eylül 2019

Numune Hastanesi ve Çevresi Buluşması.................. 19 Ekim 2019

Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne ............. 03 Ocak 2020

Teslimi için Son Tarih (saat 17.00’a kadar)

Değerlendirme Konferansı ..................................... 18 Ocak 2020

Sonuçların Açıklanması ......................................... 20 Ocak 2020

Kolokyum ve Ödül Töreni ...................................... 27 Ocak 2020

 

XII. NUMUNE HASTANESİ BULUŞMASI

19 Ekim 2019 tarihinde yarışmaya kayıt yaptırarak, Numune Hastanesi Buluşması’na katılacağını bildiren katılımcılar ile birlikte yarışma yerinin görülmesi amacıyla “Numune Hastanesi Buluşması” gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılmak için bu etkinliğe katılınması zorunludur. Katılımcılara etkinlik ve yer görme katılım belgesi verilecektir.

Etkinlik programı daha sonra, katılımcılara detaylı şekilde iletilecektir

 

XIII. SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar yarışmaya ait soruları, 20 Eylül 2019 günü saat 17.00’ye kadar ele geçecek şekilde Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi Raportörlüğü’nün aşağıda yer alan iletişim adreslerine posta, faks veya e-posta ile iletebilirler.

 

Adres: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3 Kızılay/Ankara
Faks: 0 (312) 417 18 04
E-posta: numune@mimarlarodasiankara.org

Soruların cevapları, http://numune.mimarlarodasiankara.org adresinde yayınlanacaktır.

 

XIV. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Projeler ve şartnamede istenen diğer belgeler en geç 03 Ocak  2020 Cuma günü saat 17.00’de TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir/Ankara adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen projeler 03 Ocak 2020 Cuma günüOdaya teslim edilmiş olacak şekilde kargoya verilmelidir. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan raportörlük sorumlu tutulmayacaktır.

 

XV. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Rumuz: 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak, her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine yazılacaktır. Ambalajlar üzerine projenin rumuzu ile “Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi Ulusal Mimari Proje Fikir Yarışması” ibaresi ve “TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir/Ankara” adresi yazılacaktır.

 

XVI. GİZLİLİK

Yarışmanın değerlendirme aşamasına kadar katılanların kimliği, gerek projelerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

 • Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (projeler, kimlik zarfı, CD ROM, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
 • Projelerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
 • Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığından, sergi sırasında yarışmacıların kimlikleri açılacaktır.

 

XVII. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA

Aşağıdaki şartlara uymayan yarışma projeleri jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışma dışı bırakılacaktır.

1. Yarışma şartnamesinin IV. maddesinde belirtilen “Yarışmaya Katılma Esasları”na uymayan,

2. Projenin, CD-ROM’un, ambalajın, kimlik zarfının veya raporun herhangi bir yerinde yarışma projesinin sahibini belirten bir işaret bulunan eserler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek kaydı ile yarışmadan çıkartılır. Proje nüshaları üzerinde yarışmacının kimliğini belli edecek tarzda işaret bulunamaz.

 

XVIII. ÖDÜL TUTARLARI VE ÖDEME BİÇİMİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

ÖDÜLLER:

1. ÖDÜL               : 5.000

2. ÖDÜL               : 4.000

3.ÖDÜL                : 3.000

MANSİYONLAR: Eşdeğer düzeyde üç adet mansiyon verilecektir. Her mansiyon için ödül 1000 TL dir.

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre yukarıda yazılı ödüller TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası tarafından sonucun ilanından en geç bir ay sonra yarışmacılara net olarak ödenir.

 

XIX. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ VE DUYURULMASI

Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması” sonuçları 20 Ocak 2020 Pazartesi günü düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklanacak ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası yayın organlarında (internet, bülten ve dergi) ve http://numune.mimarlarodasiankara.org adresinde ilan edilecektir.

 

XX. DEĞERLENDİRME KONFERANSI, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ

 • Jüri tarafından belli sayıda proje değerlendirme konferansına seçilecek ve yarışmacılar tarafından 18 Ocak 2020 tarihinde proje fikirlerin sunuşları gerçekleştirilecektir. Değerlendirme Konferansı’nda sunuşlar, jüri üyelerinin, Ankara’da yaşayanların, politik aktörlerin de katılımı ile herkese açık bir ortamda gerçekleştirilecek, sunulan fikirler için tartışma ortamı yaratılacaktır. Değerlendirme Konferansı tartışmalarından sonra ödüller için son değerlendirme jüri tarafından yapılacaktır.
 • ·               Yarışmaya katılan bütün projeler 27 Ocak - 7 Şubat 2020 tarihleri arasında sergilenecektir.
 • ·               Kolokyum 27 Ocak 2020 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir. Ödüller kolokyumda verilecektir. Ödül kazanan ve yarışmaya katılan tüm projeler ve yarışmacılar ödül töreninde Ankara’da toplanacak ve sanal olarak tüm projeler web sayfası üzerinden yayınlanacaktır. 
 • Sergi ve ödül töreni kamuoyuna mümkün olduğu kadar yaygın olarak duyurulacaktır.

 

 

XXI. TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

Tüm projelerin telif hakkı müellife/ müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası, müellifin / müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile yayınlama ve yayına dönüştürme hakkına sahip olacaktır.

Teslim edilen projeler yarışmacılara geri verilmeyecek, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası bünyesinde yayınlanmak ve daha sonra sergilenmek üzere kullanılacaktır.

Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.