Ana SayfaKayıtFotoğraflarBelgelerYarışma PaftalarıJüri RaporuŞartnameSSSİletişim

 

 Copyright (c) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Jüri Raporu

KENT DÜŞLERİ 11

NUMUNE HASTANESİ VE ÇEVRESİ DEĞERLENDİRME PROJESİ ULUSAL FİKİR YARIŞMASI”

JURİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Ankara kentindeki tarihsel, sosyal ve mimari değeri olan yapıların ve alanların kamusal işlevlerle yeniden kente kazandırılması amacıyla düzenlediği “Kent Düşleri” mimari fikir yarışmalarının on birincisi, Ankara Tabip Odası’yla birlikte Kent Düşleri 11 “Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması” olarak, mimarlık öğrencilerine yönelik düzenlemiştir.

“Kent Düşleri” yarışmalarında izlenen özgün yöntem uyarınca iki aşamalı olarak gerçekleştirilen değerlendirmelerin ilki, 04.01.2020 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası 5. Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır. Yarışmanın amaçlarının alana yönelik bir fikrin geliştirilmesi, Numune Hastanesi ve Çevresi’nin kamusal bir işlev kazandırılarak korunmasının sağlanması ve bu amaca yönelik kamuoyu oluşturulması olduğundan; yarışma jürisi bu amaçlar çerçevesinde, teslim edilen 32 projeden 15’inin Değerlendirme Konferansı’nda jüri üyelerine ve dinleyicilere sunulmasına karar vermiştir.

18.01.2020 tarihinde Mimarlar Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Değerlendirme Konferansı’na Danışman Jüri Üyelerinden Ali Hakkan, Sevgi Lökçe, Songül Üzgün, Ayşen Bayazıt; Asıl Jüri Üyelerinden Önder Kaya, Vedat Bulut, Tezcan Karakuş Candan, Başak Özer, Güliz Bilgin Altınöz, Gül Bakır, Bülent Batuman, Esin Boyacıoğlu, Filiz Yenişehirlioğlu, Güven Arif Sargın, Gülgün İncirci Kıran, Ömer Kıral; Yedek Jüri Üyelerinden Barış Kalyoncuoğlu, Özgür Bayramoğlu katılmıştır. Proje sunumlarının ardından, yarışma şartnamesinde belirtilen aşağıdaki kriterler uyarınca Asıl Jüri Üyeleri değerlendirmelerini gerçekleştirmiştir:

  • Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,
  • Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,
  • Kentin tüm aktörlerinin Ankara’ya yönelik proje süreçlerine katılımlarının sağlanması,
  • Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması,
  • Ankara’nın başkent kimliğinin öne çıkartılması,
  • Cumhuriyet değerlerinin simge kenti ve temsil yapıları hakkında farkındalık oluşturulması,
  • Mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı tüm potansiyellerin açığa çıkartılması,
  • Mekânın bellek mekânı olarak kent sağlığı ve halk sağlığı açısından öneminin vurgulanması,
  • Cumhuriyet’in halkçı sağlık politikaları ile bugünün ticarileştirilmiş sağlık politikalarının mekân üzerinden tartışılması.

Değerlendirme yöntemi olarak tüm jüri üyelerinin sıralama gözetmeksizin 6 adet proje belirlemesine ve projelerin alacağı toplam oy sayıları üzerinden ödüllerin sıralanmasına karar verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonrasında en çok oy alan S17 sıra no.lu EZ2216 rumuzlu projenin 1.’likle ödüllendirilmesine; belirlenen diğer 5 projenin ise proje alanı ve çevresinde bulunan yapıları yıkarak proje alanını boş bir alanmış gibi ele alma, yıkıp yeniden yapma, yapıların bütünlüğünü bozacak şekilde müdahalelerde bulunma, yakın çevreyle ilişki kurmada yetersizlikler vb. sebeplerle derece kategorisinde değerlendirilmeyip her birisinin geliştirmiş olduğu özgün tasarım fikirleri ve kurguları dikkate alınarak mansiyon kategorisinde ödüllendirilmelerine karar verilmiştir. Mansiyon kategorisinde ödüllendirilen projeler: S2 sıra no.lu TM2701 rumuzlu proje, S4 sıra no.lu SS1997 rumuzlu proje, S15 sıra no.lu N29A41 rumuzlu proje: S22 sıra no.lu 4714MW rumuzlu proje, S24 sıra no.lu FG2541 rumuzlu proje.


Derece:

S17 sıra no.lu EZ2216 rumuzlu proje: 

“Kenti iyileştirmek-bireyi iyileştirmek” fikrinden yola çıkarak, kente ve proje alanına dair bütüncül bir yaklaşımla fikir üretilmesi bakımından değerli bulunmuştur.

Numune Hastanesi yerleşkesi alanında var olan yapı stoğunun korunması, yerleşkenin travma ve yanık merkezi olarak sağlık hizmeti işlevini sürdürürken yeniden işlevlendirilen yapıların da buna entegre olacak şekilde kullanım önerilerinin sunulması olumlu görülmüştür.

Çevrede bulunan mülkiyet duvarlarının kaldırılması ve alandaki geçirgenliği sağlamak amacıyla yeşil alanların birbirlerine bağlantılı kurgulanması olumlu değerlendirilmiştir.

Sağlık enstitüsü için öngörülen alanda aynı zamanda ilaç yapımında da kullanılmak üzere tıbbi bitki yetiştirme ve yine botanik park oluşturma fikri de olumlu bulunmuştur.

 

Mansiyonlar:

S2 sıra no.lu TM2701 rumuzlu proje: 

Projenin çıkış noktası olarak hem fiziksel hem de sosyal anlamda “eşik” kavramı üzerinden yapılmış olan okuma olumlu bulunmakla birlikte projede bu fikrin yeteri kadar güçlü ifade edilemediği değerlendirilmiştir.

Sağlık hizmetini alandan çıkararak tıp tarihi müzesi olarak kültürel bir fonksiyonla yeniden işlevlendirmek fikri olumlu bulunmuş, ancak Sağlık Sit Alanı olarak önerilen bölgenin merkezine konumlanan yapının çevrede bulunan fonksiyonunu devam ettiren diğer hastanelerle kurduğu ilişkilerin daha iyi tarif edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 

Kent ölçeğinde var olan yeşil alan analizleri ve projeyi bu alanların devamı niteliğinde kurgulamak fikri anlamlı bulunmakla birlikte, bu kurgunun projede Abdi İpekçi Parkı’yla sınırlı kalmış olması, çevredeki diğer yeşil alanlarla birlikte bütünlük sağlanamaması olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Yine projede açık alan kurgusu, farklı fonksiyonları bir araya getiren bir kullanım olanağı sunan peyzaj tasarımı, bitki önerileri olumlu bulunmuştur.


S4 sıra no.lu SS1997 rumuzlu proje: 

Kentsel ölçekte yapılan analizler ve bunlara bağlı sağlık işlevine hizmet edecek diğer fonksiyonlarla oluşturulan akslar olumlu bulunmuştur.

Proje alanının doğrudan sağlık işlevi vermese de sağlık eğitimi açısından bir yerleşkeye dönüşerek, geri planda çevredeki diğer hastanelere de destek verecek bir mimari program önerisi geliştirmesi fikri olumlu bulunmuştur.

Kentle kurduğu ilişki, ulaşım ana noktalarıyla bağlantısı ve çevredeki diğer odak noktalarıyla ilişkileri zayıf bulunmuştur.


S15 sıra no.lu N29A41 rumuzlu proje:

Proje alanına yönelik ayrıntılı ve kapsamlı analizler olumlu bulunmuştur.

Bellek ve mekân ilişkisi üzerinden yapılan mimari sorgulamalar, alanın kendi sistematiği içerisinde sağlık, eğitim-araştırma ve kültür-sanat fonksiyonları çerçevesinde ayrıntılı ve tutarlı bir yaklaşımla ele alınmış olması olumlu bulunmuştur.

Proje alanı içerisinde var olan yapılara karşı geliştirilen duyarlılık olumlu bulunmakla birlikte, bazı yapılara sınırlı müdahalelerde bulunulup bazılarının yıkılarak hemen hemen aynı izleri tutan yeni bir yapılaşma öngörülmesi tutarsızlık olarak değerlendirilmiştir.

Yine diğer projelerle de benzer şekilde, çalışılan alanın konumlandığı çevreyle ve buradaki yapılarla kurduğu ilişkiler açısından zayıf bulunmuştur.


S22 sıra no.lu 4714MW rumuzlu proje:

Projede Numune Hastanesi’nin kuruluş amacından ve tarihinden kavramlar çıkararak halkın dezavantajlı yoksullar, kimsesizler, çocuklar vb. kesimleri için geliştirilen mimari programı ve kurgusu olumlu bulunmuştur.

Kenti ve toplumu tarihsel, psikolojik ve fiziksel açılardan rehabilite etme yaklaşımı jüri tarafından olumlu karşılanırken, Abdi İpekçi Parkı’nda olduğu gibi alana yapılan müdahalelerde büyük değişiklikler önermesi ve proje alanının bütününe ilişkin ölçek sorunu olumsuz olarak değerlendirilmiştir.


S24 sıra no.lu FG2541 rumuzlu proje:

Proje alanına yönelik ayrıntılı ve kapsamlı analizleri, mimari gösterim teknikleri açısından olumlu bulunmuştur.

Sağlık bilimleri ile teknolojiyi bir araya getirmeye yönelik kurgulanan mimari program açısından olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Projenin çevrede var olan hastanelerin de kullanımına yönelik olarak bütüncül bir yaklaşımla ele alınması olumlu bulunmakla birlikte, proje alanının bu hastanelerle kurduğu ilişkilerin çizime yansıtılması eksik bulunmuştur.

Yine, yerleşke içerisinde İsmet Paşa Payvonu’nun dışındaki yapıların yıkılması, İsmet Paşa Payvonu’na yapının bütünlüğünü bozacak müdahaleler önerilmesi olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

 

Jüri değerlendirmesi sonucunda; 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: S17 sıra no.lu EZ2216 rumuzuyla Eda Nur Motcu, Mustafa Yasir Gözalan, Zeynep Yağmur Süslü (Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü), Yunus Güneşer (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

MANSİYON ÖDÜLÜ: S2 sıra no.lu TM2701 rumuzuyla Nur Dilan Özdemir, Özge Zaimoğlu (MSGSÜ Mimarlık Bölümü), Merve Yamak (Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü), Helin Gülen Gedik (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi)

MANSİYON ÖDÜLÜ: S4 sıra no.lu SS1997 rumuzuyla Senay Seymen (Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü)

MANSİYON ÖDÜLÜ: S15 sıra no.lu N29A41 rumuzuyla Nazlıgül Aktürk (Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü)

MANSİYON ÖDÜLÜ: S22 sıra no.lu 4714MW rumuzuyla Evren Aydemir, Fatih Arıkan, Turan Taşpınar (Düzce Üniversitesi Mimarlık Bölümü), Zafer Azman (Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi)

MANSİYON ÖDÜLÜ: S24 sıra no.lu FG2541 rumuzuyla Feyzanur Güllüce (Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü)

olarak belirlenmiştir.

 

 

Başak Özer

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Bülent Batuman

(Asıl Jüri Üyesi)

Gül Bakır

(Asıl Jüri Üyesi)

Güliz Bilgin Altınöz

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Gülgün İncirci Kıran

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Güven Arif Sargın

(Asıl Jüri Üyesi)

Esin Boyacıoğlu

(Asıl Jüri Üyesi)

Ömer H. Kıral

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Tezcan Karakuş Candan

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Vedat Bulut

(Asıl Jüri Üyesi)