Ana SayfaJüri RaporuŞartnameBelgelerFotoğraflarSSSİletişim

 

 

 

 

 

 


 

Şartname

  

 

“KENT DÜŞLERİ 7”

“MAMAK ASKERİ CEZAEVİ DEĞERLENDİRME PROJESİ”

ULUSAL FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

İÇİNDEKİLER          

 • TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ AÇIKLAMASI
 • YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

I. GENEL BİLGİLER

II. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

III. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ

IV. YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ

V. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

VI. YARIŞMAYA KAYIT İŞLEMLERİ

VII. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

VIII. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

IX. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

X. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

XI. YARIŞMA TAKVİMİ

XII. TANIKLIK BULUŞMASI

XIII. SORU VE CEVAPLAR

XIV. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

XV. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

XVI. GİZLİLİK

XVII. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA

XVIII. ÖDÜL TUTARLARI VE ÖDEME BİÇİMİ

XIX. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ VE DUYURULMASI

XX. DEĞERLENDİRME KONFERANSI, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI,   KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ

XXI. TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

YARIŞMAYA İLİŞKİN

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ AÇIKLAMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara kentinde işlevsel ve ekonomik ve siyasi değeri olan özellikli mekânların/ yapıların kamusal olarak yeniden işlevlendirilerek kente kazandırılması amacıyla “Kent Düşleri” adı altında mimari fikir yarışmaları düzenlemektedir. Bugüne kadar mimarlık öğrencilerine yönelik olarak, Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Zonguldak Kömür Yıkama Tesisleri, Kızılay Meydanı, EGO Hangarları’nın yeniden değerlendirilmesi ve Mamak’ta Sosyal Konut Projeleri elde edilmesi amacıyla fikir projesi yarışmaları açılmış, kentsel ölçekte gündem oluşturularak, bu yapıların bir bölümünün kamusal kullanımlarla yeniden işlevlendirilmesine olanak sağlanmıştır.

12 Eylül davasına dair hesaplaşmanın toplumsal bir süreç olması ve bu sürecin yaşanılanların cereyan ettiği mekânlar üzerinden kurulması, örgütlenmesi ve toplumsallaştırılması gerektiği düşüncesiyle TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent Düşleri Yarışmaları’nın 7.sinin konusunu siyasal belleğin önemli mekanlarından olan Mamak Askeri Cezaevi olarak belirlemiştir.

Mamak denince akla gelen mekanlardan birisidir Mamak Cezaevi… Hüseyin Gazi Dağı eteklerinde 4.Kolorduya bağlı Askeri Garnizon alanında 28.Tümenin içerisinde yer alır. Askeri tutukevi olarak işlev üstlenen cezaevinin ilk ünlü mahkûmları Talat Aydemir ve Fethi Gürcan’dır. Sonraları Ulucanlarda infaz edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın da son durakları… 12 Mart ve 12 Eylül dönemi ile siyasal belleğe iyice yerleşen,  12 Mart dönemiyle birlikte sivilleri de ağırlayan Mamak Cezaevi 12 Mart ve 12 Eylül darbeleriyle birlikte ülke gündeminde işkencelerle ve insan hakları ihlalleriyle gündeme taşındı. Önceleri sadece asker tutuklululara yer verildiği için tek bina olan ve taştan yapılan bina 1980 sonrasında B-Blok olarak adlandırıldı. İki büyük, iki küçük koğuş ve hücre tipi tecritlerden oluşan B Blok’la birlikte, 1974 yılında temelleri atılan ve daha sonra A Blok adı verilen yapı ile genişletildi.   Mamak Cezaevi A, B, C, D ve E Bloklarda yaşananlarla birlikte ülke siyasal tarihine mekânsal tanıklık etti.

Bu tanıklığın günışığına çıkartılmasını hedefleyen yarışma, 12 Eylül Askeri darbesiyle hesaplaşma sürecinde sahici bir hesaplaşmanın en önemli araçlarından olan mekânın bu hesaplaşma içerisindeki yerini toplumsal bellekte diri tutmayı, toplumsal hafıza alanlarımızın belleklerden silinmesinin engellenmesini, yaşanmış olayları hatırlatarak demokrasi olgusuna vurgu yapılmasını, mimarların mekân üzerinden dönemsel tanıklığını ve kent yaşamına ilişkin ideallerini toplumla paylaşmalarını, tek fikir yerine çok fikrin ortaya çıkartılarak düşlerin uygulanabileceği ortamların yaratılmasını, katılımcı bir yöntemle toplumsal duyarlılığın, mimarlığın toplumsallaşmasını, kent içindeki tarihsel mekânların

işlevlerinin halk ile tartışarak oluşturulması ve yeniden kullanılması duyarlılığını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi kentlerimizin kimliksizlik, bellek yoksunluğu

ve plansız önermeler ile yaşamakta olduğu kültürel yokluk gerçeğiyle, sorunlara başka bir bakış açısıyla önermeler sunmayı, geliştirmeyi ve çözümlerini kentin aktörleri ile birlikte çözmeyi önemsemektedir.

Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, demokratik kitle örgütlerinin, sivil inisiyatiflerin, yerel yönetici ve kamu yönetimde görev alan idarecilerin bir araya gelerek kolektif bir süreç içerisinde çözüm önermelerini tartışmayı, yaşadığımız hayatı ve mekânları sorgulayacak platformlar oluşturmayı da hedeflemektedir.

Yarışma, ulusal ve tek kademeli olarak, üniversitelerin mimarlık bölümü öğrencileri ve mimarlık bölümünden mezun olmuş profesyonel katılımcılar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir.  Yarışmaya katılan her proeje ve fikir kent açısından önemlidir. Bu nedenle her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak tartışma ortamları düzenlenecektir.

Ekli şartnamede yarışmanın hedefleri, yarışmaya katılım koşulları, yarışmacılardan beklenenler ve istenilenler, yarışmanın ne şekilde gerçekleştirileceği ve ne şekilde sonuçlandırılacağı ile yarışma takvimi ayrıntılı bir şekilde verilmektedir.

Gerçekleşebilir kent düşleri oluşturmak, bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak ortak heyecana dönüşmesini uygulanabilir kılmak imkânsız değildir.

Tüm mimarları ve mimarlık öğrencilerini bu heyecana, ideallerini toplumla paylaşmaya ve dönüşüme katılmaya, tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri bu duyarlılığın yaygınlaşması için ortak hareket etmeye davet ediyoruz

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 42.DÖNEM YÖNETİM KURULU 

Destekleyen Kuruluşlar: Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Çağdaş Gazeteciler Sendikası, ODTÜ Mezunlar Derneği, Devrimci 78 liler Federasyonu, Mülkiyeliler Birliği, TÜRMOB, Ankara Tabip Odası, DİSK, Uçan Süpürge, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yenimahlle Belediyesi, Mimarlar Derneği 1927, Halkevleri Genel Merkezi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Mamak Belediyesi, Tüketici Hakları Derneği

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

I. GENEL BİLGİLER

Mamak Askeri Cezaevi, 12 Eylül askeri darbesine tanıklık etmiş, darbenin 32.yılında 12 Eylül davasında yaşanan gelişmelerle birlikte acıları, yaşanan işkenceleri ve yaşanmışlıkları ile bir kez daha gündeme gelmiştir.

12 Eylül davasına dair hesaplaşmanın toplumsal bir süreç olması gerektiği ve bu sürecin yaşanılanların cereyan ettiği mekânlar üzerinden kurulması, örgütlenmesi ve toplumsallaştırılması gerektiği düşüncesiyle TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent Düşleri Yarışmaları’nın 7.sinin konusunu Mamak Askeri Cezaevi olarak belirlemiştir.

Tanıklık ettiği olayların ülke tarihini de yakından ilgilendirmesi nedeniyle Mamak Askeri Cezaevi Değerlendirme Projesi Yarışması aynı zamanda kent belleği oluşturma ve demokrasi geleneğinin yaratılması açısından da özel bir önem taşımaktadır. 

II. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

 • Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,

 

 • Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,

 

 • Kentin tüm aktörlerinin kente yönelik oluşturulacak fikri projelerde ortak katılımının sağlanması

 

 • Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması

III. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ

Kent Düşleri ProjeFikir Yarışmaları kapsamında “Mamak Askeri Cezaevi Değerlendirme Projesi” Ulusal Fikir Yarışması TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenmektedir.

IV. YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ

Mamak Askeri Cezaevi Dönüşüm Projelerinin elde edilmesi “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” esas alınarak, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

V. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

V.I. Profesyonel Katılımcılar İçin Katılım Esasları

1) Yarışmacıların üniversitelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmuş olması, ekip olarak katılım durumunda ekip içinden en az 1 kişinin mimarlık bölümü mezunu olması ve ekip başının mimar olması,

2) Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmaları, yarışmaya farklı disiplinlere bağlı katılımcılardan oluşan bir ekip olarak katılım durumunda diğer katılımcıların bağlı oldukları TMMOB’a bağlı meslek odalarına üye olmaları,

3) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin VI. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olması,

4) Yarışma şartnamesinin IX. Maddesinde yarışmacılardan istenenlerin tam teslim edilmesi şarttır.

5) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;

a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,

b) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

c) Meslekten men cezası bulunanlar,

d) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,

e) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,

f) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

6) Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır, her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

7) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılır.

V.II. Öğrenciler İçin Katılım Esasları

 1) Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de mimarlık öğrenimi gören tüm lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya bir ekip halinde girilmesi durumunda ekip içinde en az 1 kişinin mimarlık bölümü öğrencisi olması ve ekip başının mimarlık öğrencisi olması, (Yarışmaya katılım için yarışmanın ilan edildiği Eylül 2012 tarihinde üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenci olmak esastır. Eylül 2012’den sonra mezun olan katılımcıların, bu tarihten sonra mezun olduklarını gösteren bir belge ile başvurmaları gerekmektedir.)

2) Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası öğrenci üyesi olmaları, yarışmaya farklı disiplinlere bağlı katılımcılardan oluşan bir ekip olarak katılım durumunda diğer katılımcıların bağlı oldukları TMMOB’a bağlı meslek odalarına kayıtlı öğrenci üye olmaları,

3) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin VI. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olması,

4) Yarışma şartnamesinin IX. Maddesinde yarışmacılardan istenenlerin tam teslim edilmesi şarttır.

5) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;

a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,

b) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

c) Meslekten men cezası bulunanlar,

d) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,

e) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,

f) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

6) Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır, her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

7) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılır.

VI. YARIŞMAYA KAYIT İŞLEMLERİ

Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

Kayıt yaptıran yarışmacı adayının adı, soyadı, Oda sicil numarası, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi veya yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip liderinin adı, soyadı, Oda sicil numarası, açık adresi, telefon faks numaraları, e-posta adresi (Ekip olarak katılanların ayrı ayrı kayıt yaptırmış olması şartı aranmayacaktır.)

 • Mamak Cezaevi’ne ilişkin anıların paylaşılacağı Tanıklık Buluşması’na katılım için yarışmaya kayıt yaptırmak zorunludur.

VII. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar “Mamak Askeri Cezaevi Değerlendirme Projesi” Ulusal Fikir Yarışması şartnamesini ve eklerini http://mamak.mimarlarodasiankara.org üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirler.

VIII. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

A.İmran Karaman, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi

A.Selçuk Atalay, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri

Ali Hakkan, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Yönetim Kurulu Başkanı

Arife Kurtoğlu ,TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Ercüment Ş. Çervatoğlu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Erkal Tülek, TMMOB İnşaat Mühendisleri Şubesi Ankara Şubesi Odası Sekreter Üye

Berrin Balay, Uçan Süpürge Yönetim Kurulu Üyesi

Cahit Akçam, Tanık, Yayıncı

Gökhan Bulut, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcısı

Gürol Acar, Mamak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd. Yrd.

Hamza Koç, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi 

Ethem Torunoğlu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Kamber Ateş, Devrimci 78 liler Federasyon Başkanı

Kamil Akdoğan, ODTÜ Mezunlar Derneği

Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri

Mustafa Eberliköse, Halkevleri Kültür Sekreteri

Mehdi Bektaş, Avukat

Mehmet Koç, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı

Metin Bakkalcı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri

Oral Çalışlar, Gazeteci,

Oktan Nalbantoğlu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Muzaffer İlhan Erdost, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı

Özgür Tüfekçi, Mülkiyeliler Birliği Genel Sekreteri

Sinem Çınar, Mimarlar Derneği 1927 Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Şenol Balaban, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı

Timur Erkman, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Ulvi Oğuz, Madenci    

Züber Akgöl, TMMOB 2.Başkanı, İnşaat Mühendisleri Odası

Yıldız Celayir Aksoy, Tüketici Hakları Derneği-Mimar

Orhan Ekmekçioğlu, Avukat, Türkiye Barolar Birliği

Prof. Dr. Gediz Urak, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Neşe Gurular, Gazi Ünivbersitesi

Öğr. Gör. Dr. Burcu Özüduru, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Esin Boyacıoğlu, Gazi Üniversitesi

ASIL JÜRİ ÜYELERİ

Adnan Aksu,  Dr. Mimar

Ayşen Savaş, Prof. Dr. Mimar

Celal Abdi Güzer,Prof. Dr. ,Mimar

Hasan Kıvırcık, Tanık, Mimar

M.Tevfik Gürsu, Mimar

Namık Kemal Kaya, Mimar

Nevzat Sayın, Mimar

Yalçın Bürkev, Tanık, Yayıncı

Şekibe Aslan, Mimar

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Ayfer Kantaş, İşletmeci, Tanık

Duygu Kaçar, Mimar

Gülseren Kayın Öker, Mimar

Kemal Akarçay, Mimar

Nafi Alp, Mimar

Zeynep Önen, Mimar

 (Jüri en az 5 üye ile çalışmalarını tamamlar. Herhangi bir nedenle üye sayısının 5’in altına düşmesi durumunda sırayla yedek jüri üyelerinden çağrılarak tamamlanır.)

RAPORTÖRLER

Gizem Kucak Toprak, Mimar

Elif Coşgun, Mimar

Ece Yoltay, Mimarlık Öğrencisi

Eda Abay, Mimarlık Öğrencisi

Orçin Cihan,Mimarlık Öğrencisi

Sema Çağlayan, Mimarlık Öğrencisi

IX. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

1) Sunum:

 • Projelerin pafta boyutu dikey olarak kullanılmak koşuluyla en az bir adet 80cmx200 cm’dir. Paftalar fotoğraf kağıdı üzeri folyo kaplama poster formatında olacaktır. 80x200 cm ‘de hazırlanacak posterlerin 2 adet A3 ebadındaki kağıda renkli baskısı da istenmektedir.
 • Yarışmacılar, posterle birlikte fikirlerini anlatan en az 400 en fazla 1000 kelimelik yazılı raporu da, hem basılı hem de elektronik kopya olarak teslim edecektir.
 • Sunuş biçimi yukarıdaki formata uygun olmak kaydıyla serbesttir ve ele alınan konuya göre, yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Sunuşların ölçeği serbesttir ve ele alınan konuya göre, yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Posterlerde fikirlerin yeterince yazılı açıklamayla desteklenmesi beklenmektedir.
 • Teslim edilen posterler ile birlikte, önerilerin yayına dönüştürülmesi durumunda kullanılmak üzere dijital formatta iki adet CD-ROM teslim edilecektir. Birinci CD-ROM’da posterler 80x200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve tiff dosya biçiminde olmalıdır. İkinci CD-ROM’da ise posterler yine 80x200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve katmanları

birleştirilmemiş haliyle (layerli olarak) bulunmalıdır. Posterde kullanılan yazılı belgeler ise Word dosyası formatında da teslim edilmelidir.

 • Her paftada 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak bir RUMUZ yer alacaktır ve aynı rumuz teslim edilen bütün belgelerin (her paftanın, CD-ROM’un, kimlik zarfının, ambalajın) sağ üst köşesine yazılacaktır.

2) Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde şablon ya da bilgisayar ile yazılmış “Mamak Askeri Cezaevi Ulusal Mimari Proje Fikir Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine:

a) Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının tam ve açık kimlikleri, mezun oldukları / devam ettikleri okul ve diploma / öğrenci numaraları, üyesi oldukları oda sicil numaraları, yazışma adresleri telefon ve faks numaraları ve e-posta adreslerinin yer aldığı A4 boyutunda 2 kopya kimlik bilgisi kağıdı,

b) Ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanları Mimarlar Odasından ve/veya üyesi oldukları TMMOB’ye bağlı meslek odasından alınacak o yıla ait üyelik durumunu bildirir belgeyi koyacaklardır.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada ödül ve mansiyon kazanamadıkları halde kimliklerinin açıklanmasını dileyenler kimlik zarfının üzerine “Açılabilir” kaydını koyabilirler. Üzerinde “Açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları, jüri tarafından projeleri ödül ve mansiyon kazanamamışlarsa da açılır ve kimlikleri açıklanır ve bu husus tutanakla belirtilir.

X. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

Mamak Cezaevi Yerleşkesi, Tanıklıkla elde edilen yerleşim

Mamak Cezaevi, A, B, C, D Blok Tanıklıkla elde edilen projeler 

Önerilen Kitaplar:

O Hep Aklımda Bir Mamak Cezaevi Tanıklığı_Pamuk Yıldız

Mamak Askeri Cezaevi Anılar (1971-1980) _Oral Çalışlar

Aynı Göğün Öyküsü Suretimiz Mamak_Osman Nuri Yazgan Özgür Ovacık

12 Eylül’ün İşkence Merkezi DAL-Birgün Kitap

Mamak Cezaevinden Oğula Mektuplar – Günseli KAya

12 Marttan 12 Eylül’e Mamak – Oral Çalışlar

Kaktüsler Susuz Da Yaşar – Dipnot Yayınları (Mamak Cezaevinde Kalan Kadınlar)

Biz Bir Orduya Kafa Tuttuk Arkadaş – Meral Akbaş  

XI. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı .........................................................................................  12 Eylül 2012

Yarışmaya ilişkin soruların sorulması (en son tarih)....................................... 12 Ekim 2012

Sorulan soruların  tümünün cevaplarının ilanı……………………………………... 22 Ekim 2012 

Tanıklık Buluşması...................................................................................... 3 Kasım 2012

Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne

Ulaşması veya teslimi için son tarih............................................................. 8 Şubat 2013

(saat 18.30’a kadar)

Değerlendirme Konferansı ..........................................................................  16 Şubat 2013

Sonuçların açıklanması............................................................................... 18 Şubat 2013

Kolokyum ve ödül töreni  ...........................................................................  12 Mart   2013

XII. TANIKLIK BULUŞMASI

Mamak Ceazevi’ne ilişkin anıları olan davetlilerle gerçekleştirilecek ve yarışmaya kayıt yaptıran yarışmacıların katılacağı Mamak Askeri Cezaevi Tanıklık Buluşması’nın kesinleşen programı yarışmacılara daha sonra duyurulacaktır.

XIII. SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar yarışmaya ait soruları, 12 Ekim 2012 günü saat 17.00’ye kadar ele geçecek şekilde “Mamak Askeri Cezaevi Ulusal Mimari Proje Fikir Yarışması Raportörlüğü’nün aşağıda yer alan iletişim adreslerine posta, faks veya e-posta ile iletebilirler.

Adres: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3 Kızılay/Ankara
Faks: 0 (312) 417 18 04
E-posta: mamak@mimarlarodasiankara.org

Soruların cevapları, http://mamak.mimarlarodasiankara.org adresinde yayınlanacaktır. 

XIV. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Projeler ve şartnamede istenen diğer belgeler en geç 8 Şubat 2013 Cuma günü saat 17.00’de TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir/Ankara adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen projeler aynı gün (8 Şubat 2013 Cuma) kargoya teslim edilmeli ve en geç 11 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar raportörlüğe ulaşmalıdır. Kargo teslim belgesinde projelerin kargoya teslim edildiği gün ve saat belirtilmelidir. Kargo teslim tutanağı raportörlüğe kargoya teslim edildiği tarihte fakslanacaktır. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan raportörlük sorumlu tutulmayacaktır.

XV. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Rumuz: 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak, her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine yazılacaktır. Ambalajlar üzerine projenin rumuzu ile “Mamak Askeri Cezaevi Ulusal Mimari Proje Fikir Yarışması” ibaresi ve “TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir/Ankara” adresi yazılacaktır.

XVI. GİZLİLİK

Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek projelerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

 • Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (projeler, kimlik zarfı, CD ROM, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
 • Projelerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
 • Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığından, yarışmacılar kimlik zarflarının üzerine, isteğe göre, “Açılabilir” kaydı koyacaklardır.

XVII. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA

Aşağıdaki şartlara uymayan yarışma projeleri jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışma dışı bırakılacaktır.

1. Yarışma şartnamesinin IV. maddesinde belirtilen “Yarışmaya Katılma Esasları”na uymayan,

2. Projenin, CD-ROM’un, ambalajın, kimlik zarfının veya raporun herhangi bir yerinde yarışma projesinin sahibini belirten bir işaret bulunan eserler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek kaydı ile yarışmadan çıkartılır. Proje nüshaları üzerinde yarışmacının kimliğini belli edecek tarzda işaret bulunamaz.

XVIII. ÖDÜL TUTARLARI VE ÖDEME BİÇİMİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki her iki kategoridede ödül ve mansiyonlar verilecektir.

ÖDÜLLER:

1. ÖDÜL           : 7.000

2. ÖDÜL           : 5.000

3.ÖDÜL            : 3.000

MANSİYONLAR: Eşdeğer düzeyde 3 adet mansiyon verilecektir. Her mansiyon için ödül 1000 TL dir.

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre yukarıda yazılı ödüller TMMOB Mimarlar Odası tarafından sonucun ilanından en geç bir ay sonra yarışmacılara net olarak ödenir.

XIX. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ VE DUYURULMASI

Yarışmanın sonucu TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından;

 • “Mamak Askeri Cezaevi Değerlendirme Projesi” Ulusal Fikir Yarışması’nın sonuçları 18 Şubat 2013 Pazartesi günü TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklanacak ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayın organında (internet, bülten ve dergi) ve http://mamak.mimarlarodasiankara.org adresinde ilan edilecektir.

XX. DEĞERLENDİRME KONFERANSI, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ

 • Jüri tarafından her kategoride belli sayıda proje değerlendirme konferansına kalacak ve sunuşlu olarak gerçekleştirilecektir. Sunuşlar herkese açık ortamda gerçekleştirilecek son değerlendirme jüri tarafından yapılacaktır.
 • ·               Yarışmaya katılan bütün projeler 12 Mart-19 Mart  2013 tarihleri arasında sergilenecektir.
 • ·               Kolokyum 12 Mart 2013 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Ödüller kolokyumda verilecektir. Ödül kazanan ve yarışmaya katılan tüm projeler ve yarışmacılar ödül töreninde Ankara’da toplanacak ve sanal olarak tüm projeler web sayfası üzerinden yayınlanacaktır.
 • Sergi ve ödül töreni kamuoyuna mümkün olduğu kadar yaygın olarak duyurulacaktır.

XXI. TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi, müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte yayınlama ve yayına dönüştürme hakkına sahip olacaktır

Teslim edilen projeler yarışmacılara geri verilmeyecek, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin bünyesinde yayınlanmak ve daha sonra sergilenmek üzere kullanılacaktır.

Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.