Ana SayfaKayıtFotoğraflarBelgelerŞartnameSSSYarışma PaftalarıJüri Raporuİletişim

 Copyright (c) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Şartname

“KENT DÜŞLERİ 10”

 

“MALTEPE HAVAGAZI FABRİKASI YERLEŞKESİ  DEĞERLENDİRME PROJESİ ”

 

ULUSAL FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

  İÇİNDEKİLER         

 

                      I. GENEL BİLGİLER

                      II. KENT DÜŞLERİ YARIŞMALARININ KONUSU VE AMACI

                      III. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ

                      IV. YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ

                      V. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

                      VI. YARIŞMAYA KAYIT İŞLEMLERİ

                      VII. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

                      VIII. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

                      IX. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

                      X. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

                      XI. YARIŞMA TAKVİMİ

                      XII. HAVAGAZI FABRİKASI BULUŞMASI ve YER GÖRME

                      XIII.SORU VE CEVAPLAR

                      XIV. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

                      XV. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

                      XVI. GİZLİLİK

                      XVII. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA

                      XVIII. ÖDÜL TUTARLARI VE ÖDEME BİÇİMİ

                      XIX. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ VE DUYURULMASI

                      XX. DEĞERLENDİRME KONFERANSI, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ

                      XXI. TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

 

 

YARIŞMAYA İLİŞKİN

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ve ANKARA TABİP ODASI AÇIKLAMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara kentinde tarihsel sosyal ve mimari değeri olan, yapıların ve alanların kamusal işlevlerle yeniden kente kazandırılması amacıyla “Kent Düşleri” adı altında mimari fikir yarışmaları düzenlemektedir. Bugüne kadar Ankara Barosu ile birlikte Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, İnşaat Mühendisleri Odası ile Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Zonguldak Kömür Yıkama Tesisleri, Kızılay Meydanı ve Çevresi, EGO Hangarları, Mamak’ta Sosyal Konut ve Mamak Cezaevi ,Saraçoğlu Mahallesi, Atatürk Orman Çiftliği alanlarına  yönelik fikir projesi yarışmaları açılmış, kentsel ölçekte gündem oluşturularak, bu yapıların bir bölümünün kamusal kullanımlarla yeniden işlevlendirilmesine olanak sağlanmıştır.

Kent Düşleri Proje Fikir yarışmalarından onuncusunun teması, Ankara kent merkezinde yer alan, konumuyla, ölçeğiyle, yaşanmışlıklarıyla kent tarihinde ve yaşamında önemli bir rol oynayan, sanayi arkeolojisi olarak  hukuk mücadelesi ile Tescilli Kültür Varlığı olan  bazı  yapılarının hukuksuz bir şekilde yıkılmış olmasına rağmen, en son elektrik santrali binasının yıkımı sürecinde ,kültürel miras potansiyelinin yanında halk sağlığına etkisi ile gündeme gelen Havagazı Fabrikası yerleşkesinin   korunarak yaşatılması olarak belirlenmiştir.

Ankara’da 52 bin 270 metrekarelik alanda 1928 yılında elektrik santrali, binası ve bacaları, 1929 yılında havagazı fırınları kurulan ve 1933 yılında elektrik ve santralinin geliştirilmesiyle yerleşke haline gelen Maltepe Elektrik ve Havagazı Fabrikası, Cumhuriyet döneminin Ankara’daki ilk sanayi yapılarından birisidir Ankara’nın havagazı ve kok kömürü ile çalışan ilk elektrik üretim tesisidir. Mimarı Werner Issel olan yapı, Alman firması tarafından yapılmıştır.İnşaasında Alman,İngiliz ve Türk İşçiler birlikte çalışmışlardır.1932 de onaylanan Herman Jansen Planı’nda sanayi kuşağı olarak belirtilen alanda yer alan fabrika Ankara’ya doğalgaz gelmesi ile birlikte faaliyeti durdurulmuştur.

1929 yılında inşa edilen Hava Gazı Fabrikası; gazometreler, elektrik santrali, su kulesi, havagazı ocak dairesi, yakıt tankları ve depoları, silolar, atölyeler vb. yapılar ile bir bütünün parçaları olarak tasarlanmış eskimiş ancak, bileşeninden kopamamış “endüstriyel yapı” tasarımlarının bir örneği olması nedeniyle mimarlık tarihi açısından yeri son derece önemli, tasarımı ve mühendislik tekniği ve teknolojisi açısından bir daha yerine koyulamayacak değerlerdir. Cumhuriyet döneminin simgesel sanayi yapılarından olan,Ulusal ve uluslararası belgelerde sanayi arkeolojisi olarak tanımlanan Havagazı Fabrikası Tesislerinin yıkılması gündeme gelmiştir. Havagazı Fabrikası TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 23.10.1990 tarihinde taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi için Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna başvurulmuştur. 1991 Havagazı Fabrikası Yapısı ve içinde bulunduğu parsel Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Başvurusu üzerine Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 19.03.1991 gün ve 1679 sayılı kararı ile, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

26 Mayıs 2006 tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu”nun yeni üyeleri tarafından tescil kararı bilime, hukuka, üstün kamu yararına aykırı şekilde kaldırılmıştır. Danıştay kararına rağmen Havagazı alanı içindeki yapıların büyük bölümü Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından 13 Haziran 2006 yılında saat 19.00 da başlayarak bir gece operasyonu ile yıkılmıştır. 16.06.2006 tarihli Koruma kurul kararı ile Soğutma Kulesi, Vinç, havagazı Deposu, Raylar, Pompa İstasyonu ve Elektrik Santrali Bacaları’nın tescil kararı kaldırılmış, 13.06.2006 tarihinden başlamak üzere kompleksin önemli binaları hukuksuz bir şekilde yıkılmıştır.Tüm yıkımlara rağmen Mimarlar odası Ankara Şubesi’nin 2006 yılındaki tescilin kaldırılmasına ilişkin açtığı dava 11 yıl sonra 15 Şubat 2017 tarihinde sonuçlanarak havagazı yerleşkesi alanının tamamı tescilli kültür varlığı niteliği kazanmıştır.Cumhuriyetin sanayi arkeolojisi ve bellek mekanı  olan yerleşke; 25 Şubat’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuksuz bir şekilde elektrik santralinin yıkımı sürecinde, asbestin halk sağlığına zararları konusunda toplumun bilinçlenmesine de olanak sağlayan bilinç mekanı  olarakta  toplumsal bir sorumluluk üstlenmiştir.

Kent Düşleri Projefikir Yarışmaları’nın onuncusu olan “MALTEPE HAVAGAZI FABRİKASI YERLEŞKESİ  DEĞERLENDİRME PROJESİ” Ulusal Fikir Yarışması,  mimarlık öğrencilerinin ve Cumhuriyetin başkenti Ankara’da Cumhuriyetin temsil ve simge yapılarına ilişkin fikir projesi üretmek isteyenlerin  kentte bulunan nitelikli ve işlevsel bir alanın kentlilerin gündelik hayatlarının özgürleştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkı sağlayacak biçimde korunması, korunarak yaşatılması, kamusal kullanım ile yeniden değerlendirmesi ve bellek mekanı ile birlikte bilinç mekanı  yönünde tasarımlar ve fikirler  geliştirmelerini, üretilen önerilerin ve hayallerin paylaşılmasını ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılmasını hedeflemektedir. Öte yandan, yaratılacak düşünce zenginliğinden yola çıkarak kamuoyu oluşturmak, halk sağlığı açısından yapıda kullanılan asbest malzemesinin bilince çıkartılması ve sosyal mimarlık tartışmalarına katkı sağlamak da yarışmanın başlıca amaçları arasındadır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası kentlerimizin plansız önermeler sonucu yaşamakta olduğu kimliksizlik, bellek yoksunluğu ve kültürel yoksullaşma karşısında, sorunlara başka bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve çözümlerini kentin aktörleri ile birlikte bulmayı önemsemektedir.

Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, kamu idarecilerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek çözüm önerilerini kolektif bir süreç içerisinde tartışacağı, yaşadığımız kentsel hayatın ve mekânlarının sorgulanacağı bir platform olmayı da hedeflemektedir.

Yarışma, ulusal ve tek kademeli olmak üzere mimarlık bölümü mezunu profesyonel katılımcılarının ve üniversitelerin mimarlık bölümü öğrencileri ve halkın katılımına açık olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılan her proje ve fikir kent açısından önemlidir. Bu nedenle, yarışma kurgusu içinde, her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak ortamlar yer alacaktır.

Ekli şartnamede yarışmanın hedefleri, yarışmaya katılım koşulları, yarışmacılardan beklenenler ve istenenler, yarışmanın ne şekilde gerçekleştirileceği ve sonuçlandırılacağı,  yarışma takvimi ile birlikte ayrıntılı bir şekilde verilmektedir.

Gerçekleşebilir kent düşleri kurmak, bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak onları ortak bir heyecanla uygulanabilir kılmak imkânsız değildir.

Tüm mimarlık öğrencilerini ve halkımızı bu heyecana, ideallerini toplumla paylaşmaya, tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri bu duyarlılığın yaygınlaşması için ortak hareket etmeye davet ediyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, ANKARA TABİP ODASI

 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 I. GENEL BİLGİLER

 Alman mimar Werner Issel tarafından tasarlanan ve 1929 yılında inşa edilen Hava Gazı Fabrikası; gazometreler, elektrik santrali, su kulesi, havagazı ocak dairesi, yakıt tankları ve depoları, silolar, atölyeler vb. yapılar ile bir bütünün parçaları olarak tasarlanmış eskimiş ancak, bileşeninden kopamamış “endüstriyel yapı” tasarımlarının bir örneği olması nedeniyle mimarlık tarihi açısından yeri son derece önemli, tasarımı ve mühendislik tekniği ve teknolojisi açısından bir daha yerine koyulamayacak değerlerdendir.

Havagazı Fabrikası TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 23.10.1990 tarihinde taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi için Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna başvurulmuştur. 1991 Havagazı Fabrikası Yapısı ve içinde bulunduğu parsel Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Başvurusu üzerine Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 19.03.1991 gün ve 1679 sayılı kararı ile, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Tescil kararının 2006 yılında kaldırılmasıyla birlikte başlatılan hukuksal süreç 15 Şubat 2017 tarihinde tamamlanarak, Havagazı yerleşkesi kültür varlığı olarak yargı kararıyla tescillenmiştir.

 Cumhuriyet Ankara’sının oluşumunda ve gelişiminde büyük rol oynayan bu alanın korunması, korunarak yaşatılması ve toplumsallaştırılması gerektiği düşüncesiyle TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası Kent Düşleri Yarışmaları’nın 10.sunun konusunu Havagazı Fabrikası Yerleşkesi  olarak belirlemiştir.

 II. KENT DÜŞLERİ YARIŞMALARININ KONUSU VE AMACI

 Kent Düşleri Yarışmaları ile;

 • Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,
 • Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,
 • Kentin tüm aktörlerinin Ankara’ya yönelik  proje süreçlerine  katılımlarının sağlanması,
 • Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması
 • Ankara’nın başkent kimliğinin öne çıkartılması,
 • Cumhuriyet değerlerinin simge kenti ve temsil yapılarının farkına varılarak bilince çıkartılması
 • Mekanın tüm değerlerinin ve taşıdığı tüm potansiyellerin açığa çıkartılması
 • Mekanın bellek mekanı olarak kent sağlığı , halk sağlığı açısından  bilince çıkartılması

 amaçlanmaktadır.

III. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ

 Kent Düşleri ProjeFikir Yarışmaları kapsamında “MALTEPE HAVAGAZI FABRİKASI YERLEŞKESİ  DEĞERLENDİRME PROJESİ” Ulusal Fikir Yarışması TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenmektedir.

 IV. YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ

 Maltepe Havagazı Yerleşkesi’nin korunarak yeniden işlevlendirilmesi amacıyla fikir projelerinin elde edilmesi “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” esas alınarak, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

 V. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

 V.I. Katılım Esasları

 1) Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de mimarlık öğrenimi gören tüm lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya bir ekip halinde girilmesi durumunda ekip içinde en az bir kişinin mimarlık bölümü öğrencisi en az bir kişinin de tıp fakültesi öğrencisi olması  olması ve ekip başının mimarlık öğrencisi olması şarttır. (Yarışmaya katılım için yarışmanın ilan edildiği Temmuz 2017 tarihinde üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenci olmak esastır. Temmuz 2017’den sonra mezun olan katılımcıların, bu tarihten sonra mezun olduklarını gösteren bir belge ile başvurmaları gerekmektedir.)

2) Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyesi olmaları, yarışmaya farklı disiplinlere bağlı katılımcılardan oluşan bir ekip olarak katılım durumunda diğer katılımcıların da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına kayıtlı öğrenci üye olmaları, ekip içerisindeki tıp fakültesi öğrencilerinin de Ankara Tabip Odası’ndan yazı almış olmaları gerekmektedir.

3) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin VI. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları,

4) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin IX. Maddesinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.

5) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;

a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,

b) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

c) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,

d) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,

e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

6) Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

7) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

 VI. YARIŞMAYA KAYIT İŞLEMLERİ

 Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

 • Yarışmaya kayıt işlemleri http://havagazi.mimarlarodasiankara.org bağlantısı üzerinden yapılacaktır.
 • Kayıt başvurularında aşağıdaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir:

Kayıt yaptıran yarışmacı adayının adı, soyadı, TC kimlik numarası, mesleği, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi; Yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip başının adı, soyadı, TC kimlik numarası, mesleği, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi. (Ekip olarak katılanların ayrı ayrı kayıt yaptırmış olması şartı aranmayacaktır.)

 • 7 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek Havagazı Buluşması’na katılım için kayıt yaptırması ve yer görme ile birlikte gerçekleştirilecek etkinliklere katılarak, etkinlik katılım belgesi alması zorunludur.

 VII. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

 Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar “MALTEPE HAVAGAZI FABRİKASI YERLEŞKESİ DEĞERLENDİRME PROJESİ” Ulusal Fikir Yarışması şartnamesini ve eklerini http://havagazi.mimarlarodasiankara.org üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirler.

 VIII. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

 DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

1. Ruşen Keleş, Prof.Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

2. Cevat Geray, Prof.Dr.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

3. Cemal Taluğ, Prof.Dr.  Ankara Üniversitesi Eski Rektörü  

4. Elvan Altan, Prof.Dr.Docomomo Türkiye Temsilcisi 

5.Ali Hakkan, Atılım Üniversitesi GSTMF Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

6.Cihan Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Eski Genel Müdürü  

7.İlhan Günalp,Prof.Dr.

8.Ozan Devrim Yay, Çevre Mühendisi

ASIL JÜRİ ÜYELERİ

1. Ali Cengizkan, Prof.Dr. TEDÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

2. Ali İnandımGazeteci

3. Cansen Kılıççöte, Mimar, Restorasyon Uzmanı  

4. Fuat Gökçe ,Dr.ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğr.Görevlisi  

5. Emel Akın, Yrd. Doç. Dr. Atılım Üniversitesi GSTM Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

6. Güven Arif Sargın, Prof.Dr. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

7. Mustafa Turan, Dr.Yönetmen

8. Oktan Nalbantoğlu, Peyzaj Mimarı   

9. Savaş Zafer Şahin, Doç.Dr.Atılım  Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

10.Tonguç Akış, Doç.Dr. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü 

11. Tezcan Karakuş Candan, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 

12. Vedat Bulut, Ankara Tabip Odası Başkanı

13. Zerrin Ateş, Dr.Fotoğraf Sanatçısı,

 YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

1. Burcu Cansu, Gazeteci 

2.Ece Küreli, Mimar

3. Emel Bayrak, Doktor

4. Erdal Duman, Sanatçı

 5. Gizem Özkan, Yüksek Mimar

6. Mine Önal, Doktor 

7. Sertan Demirdağ, Mimar 

 (Jüri ilk değerlendirmesinin danışman, asil ve yedek jüri üyeleri ile toplanarak  değerlendirme konferansına çağırılacak adayları belirler. Değerlendirme konferansından sonra son değerlendirme   asil jüri üyelerinden en az 9 üye ile tamamlanır. Herhangi bir nedenle üye sayısının dokuzun altına düşmesi durumunda sırayla yedek jüri üyelerinden çağrılarak jüri çalışmaları tamamlanır.)

RAPORTÖRLER

Özlem Dengiz Uğur, Mimar

Ezgi Özpamir, Yüksek Mimar

Birsu Ece, Mimar

Pınar Yılmaz,Mimar 

IX. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

 1) Sunum: 

 • Projelerin pafta boyutu dikey olarak kullanılmak koşuluyla en az bir adet 80cmx200 cm’dir. Paftalar fotoğraf kâğıdı üzeri folyo kaplama poster formatında olacaktır. 80x200 cm olarak hazırlanacak posterlerin iki adet A3 ebadındaki kağıda renkli baskısı da istenmektedir.
 • Yarışmacılar, posterle birlikte fikirlerini anlatan en az 400 en fazla 1000 kelimelik yazılı raporu da, hem basılı hem de elektronik kopya olarak teslim edeceklerdir.
 • Sunuş biçimi yukarıdaki formata uygun olmak kaydıyla serbesttir ve ele alınan konuya göre yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Sunuşların ölçeği serbesttir ve ele alınan konuya göre, yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Posterlerde fikirlerin yeterince yazılı açıklamayla desteklenmesi beklenmektedir.
 • Teslim edilen posterler ile birlikte, önerilerin yayına dönüştürülmesi durumunda kullanılmak üzere dijital formatta iki adet CD-ROM teslim edilecektir. Birinci CD-ROM’da posterler 80x200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve tiff dosya biçiminde olmalıdır. İkinci CD-ROM’da ise posterler yine 80x200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve katmanları birleştirilmemiş haliyle (layerli olarak) bulunmalıdır. Posterde kullanılan yazılı belgeler ise Word dosyası formatında CD-ROM içinde yer almalıdır.
 • Her paftada 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak bir RUMUZ yer alacaktır ve aynı rumuz teslim edilen bütün belgelerin (her paftanın, CD-ROM’un, kimlik zarfının, ambalajın) sağ üst köşesine yazılacaktır.

 2) Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde şablon ya da bilgisayar ile yazılmış “MALTEPE HAVAGAZI FABRİKASI YERLEŞKESİ DEĞERLENDİRME PROJESİ KİMLİK ZARFI” ibaresi yazılı bir zarfın içine:

 a) Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının tam ve açık kimlikleri, mezun oldukları / devam ettikleri okul ve diploma / öğrenci numaraları, üyesi oldukları oda sicil numaraları, yazışma adresleri, telefon ve faks numaraları ve e-posta adreslerinin yer aldığı A4 boyutunda iki kopya kimlik bilgisi kağıdı,

 b) Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının Mimarlar Odası’ndan ve/veya üyesi oldukları TMMOB’ye bağlı meslek odasından alacakları o yıla ait üyelik durumunu bildirir belgeyi koyacaklardır.

 Yarışmaya katılan proje sahipleri yarışmada ödül ve mansiyon kazanamadıkları durumda kimliklerinin açıklanarak sergilenmesini kabul etmiş sayılacaklardır.

 X. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

Yarışma Şartnamesi

Havagazı Fabrikası yerleşkesine ilişkin genel bilgiler

Havagazı Fabrikası hukuksal süreç dokümanları

Havagazı Fabrikasında kullanılan asbest malzemesi ve halk sağlığına etkileri raporu

1/5000 ölçekli Çankaya Bölgesi haritası

1/1000 ölçekli Havagazı yerleşkesi Haritası

Hava fotoğrafları, Fotoğraflar

Yerleşim ve yapılara ilişkin krokiler

 Önerilen Kaynaklar:

 “Bir Başkentin Oluşumu, Avusturyalı, Alman ve İsviçreli Mimarların Ankara’daki İzleri”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi-Goethe Institut Ankara, 2012.

“Son Ocak” kısa film

 

XI. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı .......................................................................................  07Ağustos 2017

Yarışmaya ilişkin soruların sorulması (en son tarih)................................. 08 Eylül 2017

Sorulan soruların  tümünün cevaplarının ilanı………………………………………  11 Eylül 2017

Havagazı Fabrikası Buluşması …………………………………………………………………07 Ekim  2017 

Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne teslimi için son tarih...........05 Ocak 2018

(saat 17.00’a kadar)

Değerlendirme Konferansı ....................................................................... 20 Ocak 2018

Sonuçların açıklanması............................................................................. 22 Ocak  2018

Kolokyum ve Ödül Töreni  ........................................................................ 27 Ocak 2018

XII. HAVAGAZI BULUŞMASI

7 Ekim 2017 tarihinde yarışmaya kayıt yaptırarak, Havagazı Fabrikası Buluşması’na katılacağını bildiren katılımcılar ile yarışma yeri görülecektir. Cumhuriyet Ankarası gezisi ve konuyla ilgili sunumlar gerçekleştirilerek,  katılımcılara etkinlik katılım belgesi verilecektir.

XIII. SORU VE CEVAPLAR

 Yarışmacılar yarışmaya ait soruları, 08 EYLÜL  2017 günü saat 17.00’ye kadar ele geçecek şekilde Maltepe Havagazı Fabrikası Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Raportörlüğü’nün aşağıda yer alan iletişim adreslerine posta, faks veya e-posta ile iletebilirler.

Adres: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3 Kızılay/Ankara
Faks: 0 (312) 417 18 04
E-posta: havagazi@mimarlarodasiankara.org

 Soruların cevapları, http://havagazi.mimarlarodasiankara.org adresinde yayınlanacaktır.

 XIV. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Projeler ve şartnamede istenen diğer belgeler en geç  5 Ocak 2018 Cuma günü saat 17.00’de TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir/Ankara adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen projeler 05 Ocak 2018 Cuma günü Oda’ya teslim edilmiş olacak şekilde kargoya verilmelidir. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan raportörlük sorumlu tutulmayacaktır.

XV. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Rumuz: 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak, her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine yazılacaktır. Ambalajlar üzerine projenin rumuzu ile “Maltepe Havagazı Fabrikası Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Ulusal Mimari Proje Fikir Yarışması” ibaresi ve “TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir/Ankara” adresi yazılacaktır.

XVI. GİZLİLİK

Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek projelerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

 • Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (projeler, kimlik zarfı, CD ROM, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
 • Projelerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
 • Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığından, sergi sırasında yarışmacıların kimlikleri açılacaktır.

XVII. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA

Aşağıdaki şartlara uymayan yarışma projeleri jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışma dışı bırakılacaktır.

1. Yarışma şartnamesinin IV. maddesinde belirtilen “Yarışmaya Katılma Esasları”na uymayan,

2. Projenin, CD-ROM’un, ambalajın, kimlik zarfının veya raporun herhangi bir yerinde yarışma projesinin sahibini belirten bir işaret bulunan eserler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek kaydı ile yarışmadan çıkartılır. Proje nüshaları üzerinde yarışmacının kimliğini belli edecek tarzda işaret bulunamaz.

 

 XVIII. ÖDÜL TUTARLARI VE ÖDEME BİÇİMİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda her iki kategoride de (profesyonel, öğrenci) seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

ÖDÜLLER:

1. ÖDÜL         : 4.000

2. ÖDÜL         : 3.000

3.ÖDÜL          : 2.000

MANSİYONLAR: Eşdeğer düzeyde üç adet mansiyon verilecektir. Her mansiyon için ödül 1000 TL dir.

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre yukarıda yazılı ödüller TMMOB Mimarlar Odası tarafından sonucun ilanından en geç bir ay sonra yarışmacılara net olarak ödenir.

XIX. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ VE DUYURULMASI

 Maltepe Havagazı Fabrikası Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Ulusal Mimari Proje Fikir Yarışması”  sonuçları 22 Ocak 2018 Pazartesi günü TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklanacak ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası  yayın organında (internet, bülten ve dergi) ve http://havagazi.mimarlarodasiankara.org adresinde ilan edilecektir.

 XX. DEĞERLENDİRME KONFERANSI, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ

 Jüri tarafından her kategoride belli sayıda proje değerlendirme konferansına seçilecek ve yarışmacılar tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde sunuşları gerçekleştirilecektir. Değerlendirme Konferansı’nda sunuşlar, jüri üyelerinin, Ankara’da yaşayanların, politik aktörlerin de katılımı ile herkese açık bir ortamda gerçekleştirilecek, sunulan fikirler için tartışma ortamı yaratılacaktır. Değerlendirme Konferansı tartışmalarından sonra ödüller için son değerlendirme jüri tarafından yapılacaktır.

 • Yarışmaya katılan bütün projeler  22- 27 Ocak 2018 tarihleri arasında sergilenecektir.
 • Kolokyum 27 Ocak 2018 tarihinde Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Ödüller kolokyumda verilecektir. Ödül kazanan ve yarışmaya katılan tüm projeler ve yarışmacılar ödül töreninde Ankara’da toplanacak ve sanal olarak tüm projeler web sayfası üzerinden yayınlanacaktır. 
 • Sergi ve ödül töreni kamuoyuna mümkün olduğu kadar yaygın olarak duyurulacaktır.

 XXI. TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

 Tüm projelerin telif hakkı müellife/ müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası müellifin / müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile yayınlama ve yayına dönüştürme hakkına sahip olacaktır.

 Teslim edilen projeler yarışmacılara geri verilmeyecek, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası’nın bünyesinde yayınlanmak ve daha sonra sergilenmek üzere kullanılacaktır.

 Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.