Ana SayfaKayıtFotoğrafVideoŞartnameBelgelerSSSİletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ana Sayfa

YARIŞMAYA İLİŞKİN
TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ AÇIKLAMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara’nın kent merkezinde kalan ve kentsel dönüşüm girişimlerinin hedefi haline gelmiş alanlarda alternatif toplumsal kullanımlar öneren projelerin üretilmesini sağlamak amacıyla “Kent Düşleri” adı altında mimari fikir projesi yarışmaları düzenlemektedir. Bugüne kadar Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Zonguldak Kömür Yıkama Tesisleri, Kızılay Meydanı ve Çevresi ve son olarak Ego Hangarları ve Çevresine yönelik yarışmalar açılmış, kentsel ölçekte bu alanlara ilişkin gündem oluşturulmuştur.

Geleceğin mimarlık kültürünün yaratıcısı olan mimarlık lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kent Düşleri – ProjeFikir yarışmalarından altıncısının teması, “Türkiye’deki konut anlayışının ve mevcut konut çevrelerinin, ‘sosyal’ kavramı üzerine düşünülerek sorgulanması ve kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği bir bölge olan Mamak ‘ta alternatif konut projelerinin elde edilmesi” olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde kentleşme ile ilgili sorunlar Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına dayanmaktadır. Sanayileşme ile başlayan köyden kente göç, konut sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunun çözümüne yönelik kapsamlı politikalar üretilmemiş, bunun sonucunda insanlar bu sorunun çözümünü kendi yöntemleri ile bulmuş, devlet arazileri üzerine gecekondular yapmışlardır. Böylelikle gecekondu mahalleleri ve alanları oluşmaya başlamıştır.

Kent merkezinde yer alan gecekondu alanları; kapitalist piyasa ilişkilerinin gelişmesi ve kentlerin büyümesi ile ulusal ve uluslararası sermayenin ilgi odağı haline gelmiş ve bu alanlar birer rant alanı olarak görülmeye başlamıştır.

Ülkemizde son dönemde yaygınlaşan kentsel dönüşüm politikaları ile, gecekondu alanlarında yaşayanlar, kent ile ilişkisi daha az olan yerlere doğrudan veya dolaylı olarak göç etmek zorunda bırakılmış, kentsel dönüşüm projeleri sermaye birikimine ve hükümetin yönlendirdiği kentsel rantın oluşmasına hizmet eden en önemli araç olmuştur.

Bu uygulamalar ile kent içinde kalan gecekondu bölgelerine, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeni ve lüks binalar yapılarak çevresinde yine sermaye için yeni rant kapılarını açan projeler üretilmiştir.

Yerleşim bölgelerinde yaşanan bu olumsuz gelişmelerin yanı sıra çok büyük bölümü TOKİ tarafından inşa edilen yeni ve sözde lüks konutlar ve bu konutların çevreye duyarsız konumlanışları, ayrıcalıklı imar ve kimliksiz mimarlık politikaları, Türkiye’de tek tip konut tipolojisinin oluşmasına öncülük etmiştir.

Kent Düşleri Projefikir Yarışmaları’nın altıncısı olan “Sosyal@Sosyalkonut” Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması, mimarlık öğrencilerinin, yaşadıkları kentte, yapılaşmayı ve konut yerleşimlerini sorgulayarak, ideallerinin ve hayallerinin paylaşılmasını ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılmasını hedeflemektedir. Öte yandan, yaratılacak düşünce zenginliğinden yola çıkarak kamuoyu oluşturmak ve sosyal mimarlık tartışmalarına katkı sağlamak, sosyal konut kavramını tartışmak, fiziksel ve sosyal dönüşümün aynı anda sağlanacağı mekânsal fikir projeleri üretmek, sosyal konut kavramı çerçevesinde ekonomik ve doğa ile uyumlu özgün fikirler geliştirmek, Sosyal yaşantıyı zenginleştiren mekânları tasarlamak, sosyal yönetim anlayışını kurgulamak, Türkiye’deki sosyal konut uygulamalarına alternatif konut modelleri geliştirmek de yarışmanın amaçları arasındadır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi kentlerimizin plansız önermeler sonucu yaşamakta olduğu kimliksizlik, bellek yoksunluğu ve kültürel yoksullaşma karşısında, sorunlara başka bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve çözümlerini kentin aktörleri ile birlikte bulmayı önemsemektedir.

Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda, kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, kamu idarecilerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek çözüm önerilerini kolektif bir süreç içerisinde tartışacağı, yaşadığımız kentsel hayatın ve mekânlarının sorgulanacağı bir platform olmayı da hedeflemektedir.

Yarışma, lisans ve yüksek lisans öğrencileri olmak üzere iki kategoride ulusal ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Yarışma, ekip içinde mimarlık öğrencisi bulunması koşulu ile tüm öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya katılan her fikir projesi kent açısından önemlidir; bu nedenle bu yarışma sürecinde her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak tartışma ortamları düzenlenecektir. Yarışma katılımcılarının, önerdikleri projelerin düşünsel altyapılarını ortamla paylaşmaları ve projelerin sunulup tartışılacağı platformlara katılması beklenmektedir.

Tüm öğrencileri bu heyecana, ideallerini toplumla paylaşmaya ve dönüşüme katılmaya, tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri bu duyarlılığın yaygınlaşması için ortak hareket etmeye davet ediyoruz.

Gerçekleşebilir kent düşleri kurmak, bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak onları ortak bir heyecanla uygulanabilir kılmak imkânsız değildir.

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 41.DÖNEM YÖNETİM KURULU