KENT DÜŞLERİ 3

 

ZONGULDAK MERKEZ LAVUAR ALANI DEĞERLENDİRME PROJESİ

ULUSAL FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 


İÇİNDEKİLER

1. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Zonguldak Temsilciliği, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Basın Açıklaması
2. Yarışma Şartnamesi

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞLARIN AÇIKLAMASI

Kentlerimizin ortak belleklerinin hızla silinmekte olduğu ve kimliksiz kentlere doğru emin adımlarla ilerlenen şu günlerde, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yaşanmakta olan bu sorunlara karşı farklı seçenekler üreterek kentlerimizin sağlıklı gelişmesi için tüm ilgi gruplarının da çözüme ortak oldukları katılımcı süreçler oluşturmaya ve desteklemeye devam etmektedir. Bu hedefle, kentlilerin kendi kültür miraslarına ve kent belleğine duyarlılıklarının pekiştirilmesi ve kentte kullanılmayan boş alanların kente kazandırılması için Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışması başlatılmış ve Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi ile Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi’ne yönelik fikir yarışmaları ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışması üçüncü olarak Zonguldak’ta bulunan Lavuar (Yıkama) Tesisleri’nin değerlendirilmesi için açılmaktadır.

Zonguldak Lavuar (Yıkama) Tesisleri, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenmiş bir endüstri mirasımızdır. Kömürle doğan ve kömürle kent kimliğini oluşturan Zonguldak’taki bu tesislerin kent yaşamının bir parçası haline getirilmesi hem Zonguldaklılar hem de tüm Türkiye için ülkemizin endüstrileşme tarihinin kayda değer yapıtlarından birinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından oldukça önemlidir.

Bu yarışma, önceki yarışmalarda olduğu gibi, kent yaşamına ve geleceğine dair düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını; kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, demokratik kitle örgütlerinin, sivil girişimlerin, yerel yöneticilerin ve kamu yönetimde görev alan idarecilerin bir araya geldikleri katılımcı bir sürecin tanımlanıp çözüm önerilerinin tartışılmasını, yaşadığımız hayatı ve mekânları sorgulayacak platformlar oluşturulmasını da hedeflemektedir.

24 Mart 2008 tarihinde ilan edilen yarışmaya kayıtlar aynı gün başlayacaktır. Yarışma ile ilgili tüm bilgilere www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşmak mümkündür. Yarışma, lisans ve yüksek lisans öğrencileri olmak üzere iki kategoride ulusal ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılan her fikir projesi kent açısından önemlidir; bu nedenle bu yarışma sürecinde her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak tartışma ortamları düzenlenecektir. Yarışma katılımcılarının, önerdikleri projelerin düşünsel altyapılarını ortamla paylaşmaları ve projelerini sunulup tartışılacağı platformlara katılması beklenmektedir.

Tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerini bu heyecana katılmaya, KENTe dair DÜŞLER kurmaya ve ideallerini toplumla paylaşmaya; tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil girişimleri bu duyarlılığın yaygınlaşması için birlikteliğe ve ortak hareket etmeye davet ediyoruz.

Kent düşleri oluşturmak ve bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak ortak heyecanlara dönüşebilir kılmak olanaksız değildir.

KENTLERİMİZİN SAKİNİ DEĞİL, SAHİBİ OLALIM!

 


KENT DÜŞLERİ 3
ZONGULDAK MERKEZ LAVUAR ALANI DEĞERLENDİRME PROJESİ

ULUSAL FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

A – YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:

Kent Düşleri Fikir Yarışması kapsamında “ZONGULDAK MERKEZ LAVUAR ALANI DEĞERLENDİRME PROJESİ” ulusal fikir yarışması TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından düzenlenmekte olup bu yarışmada;

 • Türkiye’nin mimarlık ve koruma gündeminde son yıllarda daha sık tartışılan endüstri mirası kavramının anlaşılması ve değerlendirilmesi,
 • Zonguldak halkının belleğinde önem ve değeri olan kömür üretimine dair yapı ve alanların bu önem ve değere yakışır bir şekilde işlevlendirilmesi,
 • Zonguldak Merkez Lavuar alanının tamamının, tescilli olan ve olmayan tüm yapı ve alanları ile birlikte, yarışmaya açılması ile bu alanın yeniden değerlendirilmesi sürecinde, yeni model ve organizasyon önerilerinin açığa çıkartılmasının teşvik edilmesi,
 • Mimarlık öğrencilerinin kentin bir dönem yoğun olarak işleyen fakat artık kullanılmayan alanlarına ilişkin fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi,
 • Kentin tüm aktörlerinin kente dair fikir projelerinde ortak katılımının sağlanması,
 • Sanayi,  kent ve yaşam konusunda farkındalık yaratılması,
 • Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması, amaçlanmaktadır.

 

B – YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI VE BİÇİMİ:

Yarışma iki ayrı kategoride (lisans ve yüksek lisans öğrenimi), ulusal, serbest ve tek kademeli olarak düzenlenmiştir.

Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Mühendislik, mimarlık, şehir planlama, güzel sanatlar ve sosyal bilimler dalında öğrenim gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bir arada çalışmasının önemli olduğu ve bunun aynı zamanda disiplinler arası yabancılaşmayı da ortadan kaldırabilecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya çeşitli meslek dallarından ekip olarak girilmesi de önerilmektedir. Ekip içerisinde en az bir mimarlık öğrencisinin olması zorunludur. Ayrıca alanın değerlendirilebilmesi için, tüm öğrencilerin katılımı ile Zonguldak’a bir yer görme gezisi planlanmıştır. Yarışmaya katılanların yer görmesi zorunludur. Ekip olarak katılınması durumunda ekip içerisinden 1 kişinin yer görmesi yeterli olacaktır.

Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

Yarışmacılar tekil ya da grup olarak bir eserle katılabilirler.

Yarışmaya katılım için aşağıdaki bilgi ve belgelerin sağlanması gerekmektedir.

 • Kayıt yaptıran yarışmacı adaylarının adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi;
 • Kayıt yaptıran lisans ve yüksek lisans öğrencileri için, okullarından alınacak öğrenci olduklarına ilişkin belge,
 • Kayıt yaptıran mimarlık ve TMMOB’ye bağlı diğer meslek dallarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri bölgede faaliyet gösteren TMMOB’ye bağlı ilgili meslek Odalarına “öğrenci üyelik” için başvurduklarını gösteren başvuru belgesi, yüksek lisans öğrencilerinin ise ilgili meslek Odalarına “üye” olduklarını belirten belge. KKTC’de öğrenim gören mühendislik ve mimarlık öğrencileri için öğrenci üyelik koşulları aranmaz.
 • Yarışmaya diğer disiplinlerde öğrenim gören öğrencilerden oluşan bir ekiple katılınması durumunda, yarışmaya katılan ekibin içerisindeki tüm üyelerin ayrı ayrı kayıt yaptırmış olması aranmayacaktır. Kayıt sırasında ekip olarak başvuru yapmaya gerek yoktur. Yarışmacılar tek tek kayıt olabilirler ancak proje tesliminde ekip olarak katıldıklarını kimlik zarfında belgeleyeceklerdir. Her iki kategoride de ekipte mimarlık lisans/yüksek lisans öğrencisi olması zorunludur.
 • Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerinin web üzerinde kayıt yaptırmaları ve katılımla ilgili kendi disiplinleri açısından gerekli olan tüm belgeleri tamamlamaları gerekmektedir.
 • Kayıt için gereken belgeler tamamlanarak proje teslimi sırasında verilecek kimlik zarfı içerisine koyulacaktır.
 • Yarışmaya kayıt işlemleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin web sayfası www.mimarlarodasiankara.org üzerinden yapılacaktır.
 • Yer görme ve inceleme gezisi kaydı yaptırabilmek için yarışmaya kayıt zorunludur.
 • Yarışmacılar, web üzerinden kayıt formunu eksiksiz doldurduktan sonra kendilerine verilen şifre ile TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşüm Projesi Mim-ağ üzerinden yarışma ile ilgili verilere ulaşabilecektir.(Bkz. Madde D)

 

C – YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın ilanı ......................................................................................... 24 Mart 2008
Yarışmaya ilişkin kayıtların başlaması ....................................................... 24 Mart 2008
Zonguldak gezisi kaydı için son tarih ........................................................ 22 Nisan 2008
Zonguldak yer görme gezisi ………………………………………………… 3-4 Mayıs 2008
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması son tarihi ........................................ 19 Mayıs 2008
Web üzerinden yarışmaya kayıt son tarihi ................................................ 20 Mayıs 2008
Sorulan soruların  tümünün cevaplarının ilanı ……………………………... 26 Mayıs 2008
Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne
Ulaşması veya teslimi için son tarih (saat 18.30’a kadar).......................... 20 Haziran 2008
Değerlendirme Konferansı ........................................................................ 24 Haziran 2008
Kazananların açıklanması ......................................................................... 26 Haziran 2008
Projelerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni ....................................... 27 Haziran 2008

1. Soru ve Cevaplar:
Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları 19 Mayıs 2008 Pazartesi günü saat 18:30’a kadar ele geçecek şekilde posta, faks veya e-posta ile ‘KENT DÜŞLERİ 3 - Sorular’ başlığı altında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletebilirler.

Adres: Konur Sokak 4/3 Kızılay/Ankara
Faks: 0 (312) 417 18 04
E-posta: zonguldakyarismasi@mimarlarodasiankara.org

Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, tüm yarışmacılara, e-posta ve web sitesi aracılığı ile iletilecektir.

2. Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:

 • Proje panoları, CD-ROM ve kimlik zarflarının en geç 20 Haziran 2008 Cuma günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir:

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA

D – YARIŞMACILARA SAĞLANAN VERİLER:

Bu verilere Mimarlar Odası Ankara Şubesi web sayfası üzerinden mim-ağ şifresi alarak kayıt yaptıracak olan yarışmacılar almış oldukları mim-ağ şifresi aracılığı ile ilgili web sitesinden ulaşabileceklerdir.

 • Zonguldak ili merkezinin dwg formatında hazırlanmış olan genel vaziyet planı,
 • Zonguldak Merkez Lavuar alanının dwg formatında hazırlanmış olan vaziyet planı,
 • Zonguldak Merkez Lavuar alanının ve yapılarının jpeg formatında fotoğrafları
 • Endüstri mirası ve Zonguldak hakkında basılan yayınların kaynakça listesi,
 • Zonguldak Merkez Lavuar alanı ile ilgili belgeler,
 • Venedik Tüzüğü (koruma ile ilgili uluslararası sözleşme),
 • Ninji Tagıl Tüzüğü (endüstri mirasının korunmasına dair uluslararası tüzük),
 • Yarışma Şartnamesi.

 

E – YARIŞMACILARDAN İSTENENLER:

1. Sunum:

 • Yarışmaya gönderilen projeler dikey olarak kullanılabilecek en az bir adet 80cmx200 cm ebadında fotoğraf kağıdı üzeri folyo kaplama poster formatında olacaktır. 80x200 cm ‘de hazırlanacak posterlerin 2 adet A3 ebatındaki kağıda renkli baskısı da istenmektedir.
 • Yarışmacılar, posterle birlikte fikirlerini anlatan en az 400 kelimelik yazılı raporu da, hem basılmış hem de elektronik kopyasını İngilizce ve Türkçe teslim edecektir.
 • Sunuş biçimi yukarıdaki formata uygun olmak kaydıyla, serbesttir ve ele alınan konuya göre, yarışmacıların tercihine bırakılmıştır, Yazılı açıklama, hikâye, fotoğraf, eskiz, modelleme, çizim (plan, kesit, v.b.), v.b. ekibin önerisine uygun biçimi belirlemek yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Sunuşların ölçeği serbesttir ve ele alınan konuya göre, yarışmacıların tercihine bırakılmıştır
 • Teslim edilen projeler ile birlikte önerilerin yayına uygun kalitede dijital formatta (dxf ve/veya jpg dosya türünde) iki adet CD-ROM’u verilecektir. Birinci CD-ROM’da posterin, ikincisinde ise, posterde kullanılan tüm görsellerin ayrı ayrı en az 300 dpi çözünürlükte taranmış formatları ile posterde kullanılan yazılı belgeler Word dosyası formatında teslim edilecektir.

 

2. Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar; projenin teslim edildiği ambalajın içine, proje ile aynı rumuzu taşıyan, kategorisi belirtilmiş ve üzerinde “Kent Düşleri 3” Ulusal Fikir Yarışması “Zonguldak Merkez Lavuar Alanı Değerlendirme Projesi Kimlik Zarfı” yazılı bir zarf koyacaklardır.

 • Yarışmaya ekip olarak katılınması da önerildiğinden, tüm ekip elemanlarının tam ve açık kimlikleri ve yazışma adresleri iki kopya olarak düz bir kağıda yazılacak, bunlar içini göstermeyen bir zarfa konulacaktır. Buna ek olarak zarfa yarışmaya katılım için gerekli olan belgeler (bkz:Madde B) konulacak ve zarf kapatılacaktır.
 • Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığından, kimlik zarflarının üzerine, isteğe göre, AÇILABİLİR veya AÇILAMAZ diye yazılacaktır

 

AÇILABİLİR kaydı taşıyan zarflar; jüri tarafından açılıp, kimlikleri açıklanacak ve bu işlemler tutanakla belirlenecektir.

3. Ambalaj:

Ambalajların üzerinde; proje ile aynı rumuz ve kategori kodu kullanılıp,
“Kent Düşleri 3” Ulusal Fikir Yarışması “Zonguldak Merkez Lavuar Alanı Değerlendirme Projesi”
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA” adresi yazılacaktır.

4. Yarışma Dışı Bırakılma:

Aşağıda belirtilen durumlarda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.

a- Projenin, CD-ROM’un, ambalajın kimlik zarfının veya raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması
b- Kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması
c- Rumuz veya kategoride eksiklik veya yanlışlık yapılması


F – GİZLİLİK:

Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek projelerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.
 • Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (panolar, kimlik zarfı, CD ROM, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
 • Lisans öğrencileri kategorisi (S), yüksek lisans öğrencilerinin kategorisi (A) olarak belirtilecektir.
 • Her paftada ait olduğu kategorinin kodu ve bir de RUMUZ olacaktır. Rumuz, 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak ve teslim edilen bütün belgelerin (her paftanın, CD-ROM’un,kimlik zarflarının, ambalajın) sol üst köşesine yazılacaktır.
 • Projelerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.

G – JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ:

      Üyeler soyadı alfabetik sırasına göre yazılmıştır

1- Danışman Jüri Üyeleri

 • AÇIKGÖZ Bektaş...........(Prof. Dr.), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü
 • ASLANKILIÇ Ali..............Kilimli Belediye Başkanı
 • AVSAR Mahmut.............Kimya Mühendisi
 • DAĞDELEN Rıfat............Maden Yüksek Mühendisi, TTK Genel Müdürü
 • DEMİR Salih....................TSO Yönetim Kurulu Başkanı
 • DEMİRTAŞ Turhan.........Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Zonguldak Temsilcilik Başkanı
 • DENİZER Ramazan........GMİS Genel Başkanı
 • DİDARİ Vedat................ (Prof. Dr.), Maden Yüksek Mühendisi
 • ERKMEN Yavuz............. Zonguldak Valisi
 • GONCA Secaattin......... Zonguldak Belediye Başkanı
 • KAYMAKÇI Erdoğan......(Dr.), TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı
 • KÖKEN Orçun................Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • MADRAN Emre..............(Doç. Dr.), Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi
 • METE Atıf...................... TMMOB Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı
 • ÖZKÖSE Aysun........... (Doç. Dr.), Mimar
 • SAV Osman..................Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı
 • TOKER Raif...................Eğitimci, Zonguldak eski Turizm İl Müdürü
 • ZAMAN Ekrem Murat....Maden Mühendisi

2- Asıl Jüri Üyeleri

 • ARIKOĞLU Nuri.............Mimar
 • BOZBAŞ Fahri..............Emekli Maden İşçisi,Tiyatrocu-Yazar
 • DERMAN Dilek Topuz....Mimar
 • KÖKSAL Gül...................Mimar
 • KURTTAŞ Erdal............TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Başkanı
 • TUTAL Osman............. Mimar
 • UYGUR Çetin............... Maden Mühendisi
 • VELİOĞLU Ümit............ Y.Mimar
 • ZELEF Haluk.................Mimar
 • 3- Yedek Jüri Üyeleri

 • MADEN Muhsin...........Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Zonguldak Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi
 • ÖZBAYAR Gürem......Mimar,Ulucanlar Cezaevi Projefikir Yarışması Yüksek Lisans Birincisi Ekibin Üyesi
 • SÖNMEZ Remzi..........TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Üyesi
 • TOKALI Manolya........Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
 • YÜCESAN Mustafa....Mimar
 • ENER Semra...............Koruma ve Restorasyon Uzmanları (KORDER( Genel Sekreteri
 • SIVRI Çiğdem.............Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Projefikir Yarışması Yüksek Lisans Birincisi Ekibin Üyesi

(Jüri, danışman jüri üyeleri ve yedek jüri üyeleri ile birlikte toplanır. Asıl jüri üyelerinden en az yedi kişinin katılımı ile çalışmasını tamamlar. Herhangi bir nedenle asıl jüri üye sayısının 7’nin altına düşmesi durumunda sırayla yedek jüri üyeleri çağrılarak gerekli sayı tamamlanır).

4- Raportörler:

1.   BAKİOĞLU Ece,        Mimar
2.   KILINÇ Ayşem,          Mimar
3.   ÖZ   B.Nilgün,            Y. Mimar
4.   POLAT Nihan Arısoy, Mimar
5.   TORAMAN Hüseyin,  Makina Mühendisi
6.   ÜDER Rahmi,            Maden Mühendisi
7.   VELİOĞLU Zehra,     Mimar

H – ÖDÜLLER

Jüri ilk değerlendirmelerden sonra her iki kategoride de belirli sayıda proje ve yarışmacıyı Değerlendirme Konferansına çağırır, Değerlendirme Konferansından, sonra jüri üyelerinin belirleyeceği projelere her iki kategoride (Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri) de aşağıdaki ödüller verilecektir.

1. Ödül                                 5.000 YTL
2. Ödül                                 4.000 YTL
3. Ödül                                 3.000 YTL

Özel Ödüller
Maden Mühendisleri Odası Özel ödülü                                     1.000 YTL
İnşaat Mühendisleri Odası Özel ödülü                                      1.000 YTL
Çevre Mühendisleri Odası Özel Ödülü                                     1.000 YTL
Jeoloji Mühendisleri Özel Ödülü                                               1.000 YTL
Petrol İş Sendikası Özel Ödülü                                                 1.000 YTL
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Özel Ödülü                    1.000 YTL
Makine Mühendisleri Odası Özel Ödülü                                    1.000 YTL

 • Jüri bu ödüllerin dışında, teşvik amaçlı projelere ödül verebilir. Bu ödüllerin sayısı ve ödül miktarı yarışmayı düzenleyen ve destekleyen kuruluşlarla birlikte belirlenecektir.
 • Bu süreç içerisinde çeşitli desteklerle birlikte özel ödüllerin sayısı arttırılabilir.

 

I – DEĞERLENDİRME KONFERANSI

Jüri tarafından 2 ayrı kategoride belirlenen projelerin ayrı ayrı sunuşu gerçekleştirilecektir. Sunuşlar isteyen herkesin katılımına açık bir ortamda yapılacaktır. Sunuşlar sonrasında bir forum gerçekleşecektir. Ödüller için son değerlendirme jüri üyeleri tarafından yapılacaktır. Değerlendirme Konferansı Ankara’da yapılacaktır.

J – ZONGULDAK YER GÖRME ve İNCELEME GEZİSİ

Yarışmaya ve geziye kayıt yaptıran yarışmacılar 26-27 Nisan 2008 tarihinde Zonguldak’ta toplanacaktır. Zonguldak va yakın çevresini, kente dağılmış olan çeşitli endüstri yapılarını/alanlarını, aynı zamanda Merkez Lavuar alanını gezebilecekleri bir yer görme gezisi düzenlenecektir. Gezinin kesinleşen programı yarışmacılara ilerleyen süreçte iletilecektir.

K – SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE HALKA AÇIK SERGİ

 • “Kent Düşleri 3 Zonguldak Merkez Lavuar Alanı Değerlendirme Projesi” ulusal fikir yarışmasının sonuçları Zonguldak’ta düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklanacak, sergi ve ödül töreni kamuoyuna mümkün olduğu kadar yaygın olarak duyurulacaktır.
 • Ödül kazanan, özel ödül grubuna giren ve yarışmaya katılan tüm yarışmacıların ödül töreninde Zonguldak’ta toplanması sağlanacak ve tüm projeler sanal ortamda mim-ağ üzerinden yayınlanacaktır.

 

L – TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

 • Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi VE TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaklardır.
 • Yarışmaya yollanan projeler, katılımcılara geri verilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.

 

Düzenleyen Kurumlar              : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Zonguldak Temsilciliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi.

Destekleyen Kurumlar             : Zonguldak Valiliği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü, T.T.K. Genel Müdürlüğü, Genel Maden İş Sendikası , Kilimli Belediye Başkanlığı, Kozlu Belediye Başkanlığı, Zonguldak Demokrasi Platformu, ZOKEV , TMMOB Zonguldak İ.K.K., Zonguldak Barosu, Zonguldak TSO, , Zonguldak Esnaf Odaları Birliği, T.T.K. Maden Mühendisleri Derneği, Amelebirliği Başkanlığı, Karaelmas Gazeteciler Derneği.

Sponsor Firmalar                    : Demir Madencilik, Papila Maden, Selen Su, Arslanlar Madencilik, Deka Madencilik, Of-Ton Madencilik, Zirve Madencilik, Akkurt Madencilik, Özkeskin Gida, Hüseyin Demirel, Eren Holding, Park Holding.