KENT DÜŞLERİ 2
“HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜSÜ VE YÜKSEK KÖY ENSTİTÜSÜ
YERLEŞKESİ DEĞERLENDİRME PROJESİ”  

ULUSAL FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

İÇİNDEKİLER
 • TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ve TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI AÇIKLAMASI
 • YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYA İLİŞKİN

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ve İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ AÇIKLAMASI

Kentlerde yapı ve mekan üretim süreçlerine ve kullanımlarına yönelik, devlet, hükümet ve yerel yönetimler politikalarının kamu yararına şekillenmemesi; yapıların ekonomik ömürlerini tamamlamadan ve işlevsel özelliklerini kaybetmeden kullanım değiştirmelerine ya da kent mekanlarının kentsel dönüşüm adı altında rant amaçlı şekillenmesine neden olmaktadır.

Binlerce yıllık yerleşim deneyimi olan Ankara kenti, Cumhuriyetin ilanı ile yeni bir kimlik kazanmış, tüm geçmiş kültürlerin somut ve soyut kalıtlarını 21. yüzyıla bu yeni kimliğiyle birlikte taşımıştır. İşte, bu birikimin geleceğe iletilmesinden sorumlu olan kurum, kuruluş ve kişilere düşen görev kentin değerlerinin çağın teknolojisi ve araçlarını da kullanarak sürdürülebilirliğinin sağlanması olmalıdır.

Bu görev gözetilerek, Ankara ve merkez ilçelerinde kullanılmayan, ya da gözden çıkarılmış, ancak, işlevsel, kültürel ve ekonomik değeri olan mekanların ve yapıların yeniden işlevlendirilerek kente kazandırılmaları amacıyla, “Kent Düşleri” adı altında mimari fikir üretim süreçleri başlatılmıştır. Bu süreçlerin başlatılması kimliğinden kopartılmaya, hızla dönüştürülmeye ve başkalaştırılmaya çalıştırılan Ankara kenti için giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, kente dair fikirlerin üretilmesi ve dinamik üretim süreçleri ile birlikte farklı disiplinlerin bir arada çalışmasına olanak sağlayarak disiplinler arası yabancılaşmayı ve ayrışmayı da önleyebilecek deneyimler için bir fırsat yaratacak olan “ Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi” yarışması, hızla dönüştürülmeye çalışılan kentte yapı ve mekan kullanımlarına ilişkin alternatif yaklaşımlar için bir platform oluşturacaktır.

Ankara’ya 35 km uzaklıkta bulunan Hasanoğlan’da 1941 yılında kurulan Hasanoğlan Köy Enstitüsü Projesi yarışmayla elde edilmiş ve binalarının yapımı daha önce açılmış olan 14 Köy Enstitüsünden gelen Köy Enstitüsü öğrencilerinin emekleri ile gerçekleşmiş bir yerleşkedir. 1942-1943 öğretim yılında bu yerleşke içinde hem Köy Enstitülerine öğretmen yetiştirmek, hem ilköğretime öğretmen, yönetici ve denetim elemanı yetiştirmek, hem de köy araştırmalarına merkez olmak üzere; Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü açılmıştır.

Köy Enstitüleri ile birlikte bir aydınlanma süreci yaşayan ülkede , dönemin siyasi çalkantıları içinde ve zamanla spekalüsyonlar yayılmış, 1950 yılında başlayan olumsuz propaganda sonucunda, 1954 yılında köy enstitüleri kapatılmıştır.

Yapılarının bir kısmı Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi tarafından halen kullanılan, bir kısmı da boş olarak çürümeye terkedilmiş olan Hasanoğlan Köy Enstitüsü, bir döneme tanıklık etmiş bir aydınlanma projesidir. Farklı eğitim alanlarının biraradalığı ve uygulamaya dönük anlayışı ile modern eğitim kurumları içinde seçkin bir yere sahiptir. Bu anlamıyla enstitü yerleşkesinin ve enstitü yapılarının mülkiyetine bakılmaksızın yeniden işlevlendirilerek kente kazandırılması ve “üretime dayalı eğitim anlayışı” ile eğitim modellerinin yeniden gündeme gelerek tartışılması açısından da özel önem taşımaktadır. Dolayısıyla, yarışma, köy enstitüleri modelinin bir toplumsal hafıza olduğu gerçeğiyle, gündemde kalması ve 2007 de nasıl bir eğitim sistemine işaret edeceğinin de tartışılmasını sağlamayı da amaçlamaktadır.

Köy enstitüsüne ait bazı yapıların ve alanların farklı kuruluşlara tahsis edilerek halen kullanılıyor olması bu yarışmada dikkate alınmayacaktır

Yarışma, tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yaşadığı kente dair alanların ve yapıların nasıl yeniden değerlendirileceğine, mekanların içeriğinin tarihsel ve felsefi altyapısı da dikkate alınarak kente ve kentlilerin kullanımına ve hizmetine nasıl sunulacağına ve gündelik hayatımızda nasıl yer alacağına ilişkin, düşlerinin sunumunu ve paylaşımını amaçlamaktadır.

Yarışma, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kent yaşamına ilişkin ideallerinin; diğer disiplinlerle ve toplumla paylaşılması ve fikirlerinin ilgili disiplinlerle işbirliği içerisinde uygulanabileceği ortamların yaratılması, yaşadıkları yapılı çevrenin üretim sürecinde yer alan mesleklerin hangi aşamada nasıl bir ilişki içerisinde çalıştıklarının anlaşılması ve kent duyarlılığının teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelerek geliştirecekleri kent düşlerinin fiziksel, sosyal ve kültürel ortama yansıtılmasının yaratacağı düşünce zenginliğinden yola çıkılarak kamuoyu yaratılması yarışmanın bir başka hedefidir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi, kentlerimizin kimliksizlik, bellek yoksunluğu, estetik kaygılardan uzak plansız önermeler ile yaşamakta oldukları kültürel yoksunluk gerçeğiyle, kenti geliştirmeye ve sorunlarına alternatif önermeler sunmayı ve bu sorunları kentin aktörleri ile paylaşarak, birlikte iletişim içerisinde çözmeyi hedeflemektedir.

Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı bir etki alanı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, demokratik kitle örgütlerinin, sivil inisiyatiflerin, yerel yöneticilerin ve kamu yönetimde görev alan idarecilerin bir araya geldikleri, kollektif bir süreç tanımlanmasını ve çözüm önerilerinin tartışılmasını, yaşadığımız hayatı ve mekânları sorgulayacak platformlar oluşturulmasını da hedeflemektedir.

Yarışma, ulusal ve tek kademeli olmak üzere lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasında iki kategoride gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılan her fikir projesi kent açısından önemlidir. Bu nedenle bu yarışma sürecinde her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak tartışma ortamları düzenlenecektir. Yarışmaya katılan her katılımcının aynı zamanda önerdiği projesinin düşünsel altyapısını ortamla paylaşması, sunacağı, anlatacağı ve tartışacağı platformlara katılması beklenmektedir

Ekli şartnamede yarışmanın hedefleri, yarışmaya katılım koşulları, yarışmacılardan beklenenler ve istenenler, yarışmanın ne şekilde gerçekleştirileceği ve ne şekilde sonuçlandırılacağı ile yarışma takvimi ayrıntılı bir şekilde verilmektedir.

Gerçekleşebilir kent düşleri oluşturmak, bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak ortak heyecanlara dönüşebilir kılmak olanaksız değildir.

Tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerini bu heyecana katılmaya, KENTe dair DÜŞLER kurmaya ve ideallerini toplumla paylaşmaya; tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri bu duyarlılığın yaygınlaşması için birlikteliğe, ortak hareket etmeye davet ediyoruz

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR ;

ODTÜ Mezunlar Derneği, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği , Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Eğit Der., Hasanoğlan Belediyesi,TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Mülkiyeliler Birliği, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

“KENT DÜŞLERİ” 2
“HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜSÜ VE YÜKSEK KÖY ENSTİTÜSÜ YERLEŞKESİ
DEĞERLENDİRME” PROJESİ  

ULUSAL FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

A – Yarışmanın Konusu ve Amacı:

Kent Düşleri Fikir Yarışması kapsamında “ HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜSÜ VE YÜKSEK KÖY ENSTİTÜSÜ YERLEŞKESİ DEĞERLENDİRME PROJESİ” fikiryarışması TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenmekte olup, bu yarışmada;

 • Meslekler arasında yaşanan yabancılaşmanın giderek arttığı ve parçalanmaya çalışıldığı günümüzde yapı üretim sürecinin farklı disiplinlerinin ve bunların farklı görev tanımlarının aslında birbirinden kopartılamayacak bir bütün olduğu gerçeği ile, kent ölçeğinde önem arz eden yapı ve alanların yeniden işlevlendirilmesine yönelik alternatif önermelerin disiplinler arası işbirliği ve ortak bir çalışma ile fikri boyutta elde edilmesi,
 • Yarışmaya açılacak alanların kentin “yokluğundan” kurtarılarak “varlığına” evrilmesi yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,
 • Toplumsal belleğimizde sosyal, kültürel ve tarihsel önem ve değeri olan Köy Enstitüleri deneyiminin karargahı olan Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü yapı ve arazilerinin bu önem ve değere yakışır bir şekilde işlevlendirilmesi,
 • Hasanoğlan’daki Köy Enstitüsü yerleşkesinin tamamının, halen kullanılan yada kullanılmayan tüm yapı ve alanları ile birlikte yarışmaya açılması ile bu yerleşkenin yeniden değerlendirilmesi sürecinde, yeni model ve organizasyon önerilerinin açığa çıkartılmasının teşvik edilmesi,
 • Köy Enstitüleri deneyiminin mekânsal yansımalarının bu yeniden işlevlendirme sürecinde veri olarak ele alınması
 • Yerleşke üzerindeki mekan, malzeme, dönem, eğitim, öğrenci ,doğa ilişkisi gibi farklı okumaların da açığa çıkartılması
 • Yapılı çevre üretim sürecinde disiplinler arası ilişkinin öğrencilikten itibaren başlamasının teşvik edilmesi,
 • Kentin tüm aktörlerinin kente dair fikir projelerinde ortak katılımının sağlanması,

amaçlanmaktadır.

B – Yarışmaya Katılma Esasları ve Biçimi:

Yarışma 2 ayrı kategoride (lisans ve yüksek lisans öğrenimi), ulusal, serbest ve tek kademeli olarak düzenlenmiştir.

Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Mühendislik, mimarlık,şehir planlama güzel sanatlar ve sosyal bilimler dalında öğrenim gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bir arada çalışmasının önemli olduğu ve bunun aynı zamanda disiplinler arası yabancılaşmayı da ortadan kaldırabilecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi önerilmektedir. Ekip içerisinde en az bir inşaat mühendisliği ve en az bir de mimarlık öğrencisinin olması zorunludur. Öğrencilerin birbirlerini bulma ve ekip oluşturma sürecinde zorluk yaşayabilecekleri düşünülerek web üzerinde bir forum alanı düzenlenmiştir. Yine aynı şekilde Hasanoğlan’da bir kamp organizasyonu planlanmıştır.

Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

Yarışmacılar bir eserle ve bir ekiple katılabilirler

Yarışmaya katılım için aşağıdaki bilgi ve belgelerin sağlanması gerekmektedir.

 • Kayıt yaptıran yarışmacı adaylarının adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi;
 • Kayıt yaptıran lisans ve yüksek lisans öğrencileri için, okullarından alınacak öğrenci olduklarına ilişkin belge,
 • Kayıt yaptıran mimarlık, inşaat mühendisliği ve TMMOB’ye bağlı diğer disiplinler dalında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri bölgede faaliyet gösteren TMMOB’ye bağlı ilgili disiplinlerin Odalarına “öğrenci üyelik” için başvurduklarını gösteren başvuru belgesi, yüksek lisans öğrencilerinin ise ilgili disiplinlerin Odalarına “üye” olduklarını belirten belge. KKTC’de öğrenim gören mühendislik ve mimarlık öğrencileri için öğrenci üyelik koşulları aranmaz.
 • Yarışmaya diğer disiplinlerde öğrenim gören öğrencilerden oluşan bir ekiple katılınması durumunda, yarışmaya katılan ekibin içerisindeki tüm üyelerin ayrı ayrı kayıt yaptırmış olması aranacaktır. Kayıt sırasında ekip olarak başvuru yapmaya gerek yoktur. Yarışmacılar tek tek kayıt olabilirler ancak proje tesliminde ekip olarak katıldıklarını kimlik zarfında belgeleyeceklerdir. Ekibin içerisinde inşaat mühendisliği bölümü ve mimarlık öğrencisi olması zorunludur.
 • Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerinin web üzerinde kayıt yaptırmaları ve katılımla ilgili kendi disiplinleri açısından gerekli olan tüm belgeleri tamamlamaları gerekmektedir.
 • Kayıt için gereken belgeler tamamlanarak proje teslimi sırasında verilecek kimlik zarfı içerisine koyulacaktır
 • Yarışmaya kayıt işlemleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi web sayfası www.mimarlarodasiankara.org üzerinden yapılacaktır
 • Kamp kaydı yaptırabilmek için yarışmaya kayıt zorunludur.
 • Yarışmacılar; web üzerinden kayıt formunu eksiksiz doldurduktan sonra kendisine verilen şifre ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşüm Projesi Mim- ağ üzerinden yarışma ile ilgili verilere ulaşabilecektir.(Bkz. Madde D)

C – Yarışma Takvimi:

Yarışmanın İlanı ......................................................................................... 17 Nisan 2007

Yarışmaya İlişkin kayıtların başlaması ........................................................... 30 Nisan 2007

Köy Enstitüleri Mezunları ile Buluşma/Kamp Kaydı son tarihi .......................... 8 Haziran 2007

Köy Enstitüleri Mezunları ile Buluşma/Kamp …………………………………23-24 Haziran 2007

Yarışmaya ilişkin soruların sorulması son tarihi .............................................. 19 Ekim 2007

Web üzerinden Yarışmaya kayıt son tarihi .................................................... 25 Ekim 2007

Sorulan soruların tümünün cevaplarının ilanı……………………………. …… 26 Ekim 2007

 

Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne

Ulaşması veya teslimi için son tarih .............................................................. 16 Kasım 2007

(saat 18.30’a kadar)

Jüri çalışmasının başlaması ......................................................................... 20 Kasım 2007

Değerlendirme Konferansı ........................................................................... 24 Kasım 2007

Kazananların açıklanması ............................................................................ 26 Kasım 2007

Projelerin sergilenmesi, kollokyum ve ödül töreni .......................................... 27 Kasım 2007

1.Soru ve Cevaplar:

Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları 26 Haziran 2007 Cuma günü saat 18:30’a kadar ele geçecek şekilde posta, faks veya e-mail ile ‘sorular’ başlığı altında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletebilirler.

Adres: Konur Sokak 4/3 Kızılay/Ankara

Fax: 0 (312) 417 18 04 .

E-mail:hasanoglanyarismasi@mimarlarodasiankara.org

Soruların cevapları; son soru sorma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, tüm yarışmacılara posta,e-mail ve web sitesi aracılığı ile iletilecektir.

2.Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:

 • Proje panoları, CD ROM ve kimlik zarflarının en geç 14 Eylül 2007 Cuma günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir:

TMMOB Mimarlar Odası
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA

D –Yarışmacılara Sağlanan Veriler:  

Bu verilere Mimarlar Odası Ankara Şubesi web sayfası üzerinden mim-ağ şifresi alarak kayıt yaptıracak olan yarışmacılar almış oldukları mim-ağ şifresi aracılığı ile ilgili web sitesinden ulaşabileceklerdir.

 • Hasanoğlan ilçesinin dwg formatında hazırlanmış olan genel vaziyet planı,
 • Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesinin dwg formatında hazırlanmış olan vaziyet planı,
 • Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü yerleşkesi ve yapılarının jpeg formatında fotoğrafları
 • Hasanoğlan Köy Enstitüsünden mezun olanların listesi
 • Köy Enstitüleri hakkında basılan yayınların kaynakça listesi
 • Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü ile ilgili belgeler
 • İsmail Hakkı Tonguç arşivinden derlenen belgeler
 • Venedik Tüzüğü( koruma ile ilgili uluslararası sözleşme)
 • Yarışma Şartnamesi

E-Yarışmacılardan İstenenler:

1.Sunum:

 • Yarışmaya gönderilen projeler dikey olarak kullanılabilecek en az bir adet 80cm x 200 cm ebadında fotoğraf kağıdı üzeri folyo kaplama poster formatında olacaktır. 80X200 cm ‘de hazırlanacak posterlerin 2 adet A3 ebatındaki kağıda renkli baskısı da istenmektedir.
 • Sunuş biçimi yukarıdaki formata uygun olmak kaydıyla, serbesttir ve ele alınan konuya göre, yarışmacıların tercihine bırakılmıştır, Yazılı açıklama, hikaye, fotoğraf, eskiz, modelleme, çizim (plan, kesit, v.b.), v.b. ekibin önerisine uygun biçimi belirlemek yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Sunuşların ölçeği serbesttir, ve ele alınan konuya göre, yarışmacıların tercihine bırakılmıştır
 • Teslim edilen projeler ile birlikte önerilerin yayına uygun kalitede dijital formatta (dxf ve/veya jpg dosya türünde) bir de CD ROM’u verilecektir.

2.Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar; projenin teslim edildiği ambalajın içine, proje ile aynı rumuzu taşıyan, kategorisi belirtilmiş ve üzerinde “Kent Düşleri 2” Ulusal Fikir yarışması “ Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü” Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Kimlik Zarfı” yazılı bir zarf koyacaklardır.

 • Yarışmaya ekip olarak katılınması istendiğinden, tüm ekip elemanlarının tam ve açık kimlikleri ve yazışma adresleri iki kopya olarak düz bir kağıda yazılacak, bunlar içini göstermeyen bir zarfa konulacaktır. Buna ek olarak zarfa yarışmaya katılım için gerekli olan belgeler (bkz:Madde B) konulacak ve zarf kapatılacaktır.
 • Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığından, kimlik zarflarının üzerine, isteğe göre, AÇILABİLİR veya AÇILAMAZ diye yazılacaktır

AÇILABİLİR kaydı taşıyan zarflar; jüri tarafından açılıp, kimlikleri açıklanacak ve bu işlemler tutanakla belirlenecektir.

3.Ambalaj:

Ambalajların üzerinde; proje ile aynı rumuz ve kategori kodu kullanılıp, “Kent Düşleri 2” Ulusal Fikir Yarışması “ Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi” /

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA” adresi yazılacaktır.

4. Yarışma Dışı Bırakılma:

Aşağıda belirtilen durumlarda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.

a-Projenin, CD-ROM’un, ambalajın veya kimlik zarfının herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması

b-Kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması

c-Rumuz veya kategoride eksiklik veya yanlışlık yapılması

F – Gizlilik:
Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek projelerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.
 • Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (panolar, kimlik zarfı, CD ROM, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
 • Lisans öğrencileri kategorisi (S), yüksek lisans öğrencilerinin kategorisi (A) olarak belirtilecektir.
 • Her paftada ait olduğu kategorinin kodu ve bir de RUMUZ olacaktır. Rumuz, 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak ve teslim edilen bütün belgelerin (her paftanın,CD-ROM’un,kimlik zarflarının, ambalajın) sol üst köşesine yazılacaktır.
 • Projelerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.  

G- JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ:

1-DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Abdullah Özkucur, Öğretmen, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı
 • Ahmet Poyraz, Hasanoğlan Belediye Başkanı
 • Atilla Çınar, Makine Müh.TMMOB Makine Mühendisleri Ankara Şubesi Başkan Vekili
 • Bülent Tanık,Şehir Plancısı,TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
 • Can Dündar, Gazeteci
 • Canan Yücel Eronat, Eğitimci,Yazar
 • Ebabekir Özmert,Y.Mimar
 • Engin Tonguç, Doktor, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı
 • Erdal Kurttaş, Şehir Plancısı, ODTÜ Mim.Fakültesi,Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Görevlisi
 • Erkan Karakaya, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi 2.Başkanı
 • Hazeli Akgöl, Mimar
 • İ.Ethem Torunoğlu, Çevre Mühendisi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Dr.
 • Kasım Koç, Öğretmen, Eğit Der
 • K. Fügen Çetiner, Mimar Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği
 • Levent Özdeş,Yüksek Şehir Plancısı ,ODTÜ Mezunlar Derneği
 • Mualla Eyüboğlu Anhegger, Köy Enstitüleri Mimarı, Dr
 • M.Nuri Arıkoğlu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Neşe Ülker, Elektrik Müh.TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Teknik Müdürü
 • Taner Yüzgeç, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı
 • Ülkü Gürler, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Prof.Dr.
 • Varlık Özmenek,Yazar
 • Yalçın Doğan, Mülkiyeliler Birliği Genel Sekreteri

2-ASIL JÜRİ ÜYELERİ

 • Ali Cengizkan, Mimar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak, Öğretim Üyesi, Doç.Dr.
 • Ali TuğrulTankut, İnş Müh.ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnş. Mühendisliği Öğretim Üyesi, Prof.Dr
 • Ayşıl Yavuz,Mimar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak, Öğretim Üyesi, Prof.Dr
 • Emre Arolat, Y.Mimar
 • Engin Karaesmen, İnş Müh. ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim görevlisi
 • Figen Işık, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi
 • Gülay Özdemir, İnş Müh.TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri,
 • İlhan Tekeli,Şehir Plancısı,ODTÜ Mimarlık Fak.Şehir ve Bölge Pln.Böl.Öğretim Üyesi Prof,Dr
 • Kemal Nalbant, Y. Mimar
 • Tezcan Karakuş Candan, Mimar,TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Yonca Hürol, Mimar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi,

3-YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

1 Fatih Söyler, Mimar

2. Neşe Gurallar Yeşilkaya, Mimar,G.Ü Müh. Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr.

3. Mehmet Ali Özgün,Mimar

4. Tonguç Akış,Y.Mimar

5. Alper İlki,İnş.Müh.İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi,Doç,Dr

6. Erdem Canvay,İnş.Müh.Yrd.Doç,

7. Selma Sökmen,Mimar

(Jüri, danışman jüri üyeleri ve yedek jüri üyeleri ile birlikte toplanır. Asıl jüri üyelerinden en az yedi kişinin katılımı ile çalışmasını tamamlar. Herhangi bir nedenle asıl jüri üye sayısının 7’nin altına düşmesi durumunda sırayla yedek jüri üyeleri çağrılarak gerekli sayı tamamlanır.)

4-RAPORTÖRLER

1. Banu Barutçu, Mimar
2. Duygu Kaçar,Mimar
3. Sermin Çakıcı,Mimar
4. İlkay Yundan, Arkeolog
5. Gökhan Marım, İnşaat Mühendisi
6. Barış Barışeri, İnşaat Mühendisi

H – Ödüller

Jüri ilk değerlendirmelerden sonra her iki kategoride de belirli sayıda proje ve yarışmacıyı Değerlendirme Konferansına çağırır, Değerlendirme Konferansından, sonra jüri üyelerinin belirleyeceği projelere her iki kategoride ( Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri) de aşağıdaki ödüller verilecektir.

1. Ödül 5000 YTL
2. Ödül 4000 YTL
3. Ödül 3000 YTL
Özel Ödüller

Hasanoğlan Belediyesi Özel Ödülü 1000 YTL
Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği Özel Ödülü 1000 YTL
Mülkiyeliler Birliği Özel Ödülü 1000 YTL
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Özel Ödülü 1000 YTL
Özel Ödül 1000 YTL
Özel Ödül 1000 YTL

 • Jüri bu ödüllerin dışında, teşvik amaçlı projelere ödül verebilir. Bu ödüllerin sayısı ve ödül miktarı yarışmayı düzenleyen ve destekleyen kuruluşlarla birlikte belirlenecektir.
 • Bu süreç içerisinde çeşitli desteklerle birlikte özel ödüllerin sayısı arttırılabilir.

I- Değerlendirme Konferansı

Jüri tarafından 2 ayrı kategoride belirlenen projelerin ayrı ayrı sunuşu gerçekleştirilecektir. Sunuşlar isteyen herkesin katılımına açık bir ortamda yapılacaktır. Sunuşlar sonrasında bir forum gerçekleşecektir. Ödüller için son değerlendirme jüri üyeleri tarafından yapılacaktır.

J-Köy Enstitüleri Mezunları ile Buluşma/Kamp/Şenlik

Yarışmaya ve kampa kayıt yaptıran yarışmacılar 23-24 Haziran 2007 tarihinde Ankara’da Hasanoğlan’da toplanacak. Köy Enstitüleri Mezunları ile birlikte kalabilecekleri ve o dönemi yaşayan canlı tanıklarla sohbet edebilecekleri ve yerleşkeyi gezebilecekleri bir buluşma/kamp ve şenlik organizasyonu yapılacaktır. Organizasyonun kesinleşen programı yarışmacılara daha sonra iletilecektir.

K– Sonuçların Açıklanması ve Halka Açık Sergi

 • Kent Düşleri “Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi ” fikir yarışması sonuçları Ankara’da düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklanacak, sergi ve ödül töreni kamuoyuna mümkün olduğu kadar yaygın olarak duyurulacaktır.
 • Ödül kazanan,özel ödül grubuna giren ve yarışmaya katılan tüm yarışmacıların ödül töreninde Ankara’da toplanması sağlanacak ve tüm projeler sanal ortamda mim-ağ üzerinden yayınlanacaktır

L – Telif Hakkı ve Projelerin Geri Verilmesi

 • Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaklardır.
 • Yarışmaya yollanan projeler, katılımcılara geri verilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.